V roce 2006 město rekonstruovala hranické náměstí za cca 50 mil. Kč. Při této rekonstrukci byla kašna se zelení nemilosrdně zlikvidována a nahrazena kamennou dlažbou.

Nyní po cca 15 letech bylo náměstí znovu rekonstruováno. Část dlažby byla rozebrána a vysázeno 15 vzrostlých stromů, které nahradily 5 vykácených stromů. Celková náklady na rekonstrukci v r. 2021 činí 5,5 mil. Kč. Z toho náklady na zeleň činí 2,6 mil. Kč. Součástí zeleně je i 32 velkobjemových květináčů a 35 závěsných květináčů náročných na pravidelnou zálivku.

Myslím si, že pokud by zeleň okolo kašny zůstala ve své původní podobě před r. 2006, plnila by svou funkci podstatně lépe a s menšími nároky na zálivku.

Náměstí v Hranicích rok 1977.Náměstí v Hranicích rok 1977.Zdroj: Vladimír Bittner

Zastupitelům je zákonem uložena povinnost přistupovat k majetku obce s péčí řádného hospodáře. V případě, že zastupitel obce způsobí obci škodu v rámci výkonu své funkce obecního zastupitele, pak se uplatní úprava v zákoníku práce, která limituje výši náhrady škody, za kterou odpovídá zastupitel obce, do výše čtyřapůlnásobku jeho „průměrného měsíčního výdělku“, pokud byla škoda obci způsobena nedbalostně.

Jen tak je možno přimět zastupitele, aby se začali chovat zodpovědně a důkladně vážili své rozhodování.

Z výše uvedeného vyplývá, že druhá rekonstrukce náměstí není v souladu povinností  zastupitelů přistupovat k veřejnému majetku s péčí řádného hospodáře a vzniklou škodu by mělo město vymáhat od zastupitelů, kteří špatně rozhodovali. Nehospodárně vynaložené finanční prostředky mohly být využity např. na odstranění havarijního stavu chodníků a místních komunikací, přípravu protipovodňových opatření proti bleskovým povodním na Ludině a Veličce, dokončení rekonstrukce hřbitovu a na spoustu dalších odkládaných akcí.

Karel Hübl