V obci se třídí papír, sklo, plasty, PET lahve, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, nebezpečné odpady a objemné odpady.

Sběrné nádoby určené ke sběru tříděného odpadu se nachází na několika místech v obci. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy pro všechny druhy odpadu s výjimkou PET lahví, které se třídí do plastových pytlů.

Všechen tříděný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě na obecním dvoře č. p. 9.

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, jimiž jsou typizované sběrné nádoby a odpadkové koše na veřejných prostranstvích v obci.

Tučín získal Odpadového Oskara.Zdroj: Arnika

Svoz komunálního odpadu probíhá jednou měsíčně kromě léta, během kterého dochází ke svozu každých čtrnáct dní. Ke svozu PET lahví dochází jednou za dva měsíce.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 492,- Kč za osobu na rok. Tato částka je složena z poplatku 132,-Kč a poplatku 360,-Kč, který byl stanoven podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství za minulý rok.

Nárok na úlevu z poplatku ve výši 350,- Kč mají studenti, kteří celoročně pobývají mimo město na kolejích nebo v podnájmu.

Milan Havel,
Arnika, koordinátor soutěže Odpadový Oskar