Mohutnými větvemi se opřela o zem, aby získala stabilitu. Pak celá obrostla mechem, takže se zelená i v zimě. Na vodorovné části mohutných větvích s udrží humus, takže se tu uchytilo pár smrčků. Na zemi ve stínu mohutné koruny by bez světla nejspíš neměly šanci.

Celá vrba představuje nečekaně rozmanitý ekosystém plný mechů, hub, hmyzu i obratlovců.

Především je to estetický klenot, který zformovaly podmínky Nízkojesenického bioregionu. Příbřežní pásmo Kočovského potoka pro takto originální strom připravilo vhodnou geobiocenózu.

Přírodě blízký až přirozený charakter nivy v místech, kde potok přirozeně meandruje, začíná pár kroků od silnice do Nové Pláně. Potkávají se zde vlhkomilná společenstva nížin a horského pásma.