Do 15. května 2008 je podle příslušných předpisů možno podat na odborech Zemědělská agentura (ZA) žádosti o dotace na SAPS (jednotná platba na plochu), Top-UP (národní doplňkové platby), LFA (podpora méně příznivých oblastí), Natura 2000 na zemědělské půdě, EP (podpora energetických plodin), SSP (oddělená platba za cukr), STP (oddělená platba za rajčata), AEO (agroenvironmentální opatření) HRDP a EAFRD.

Další informace je možno získat na odboru ZA Přerov, Wurmova 2, tel. 581292911 nebo na internetových stránkách SZIF www.szif.cza MZe www.mze.cz.

MZe, odbor Přerov