Milí čtenáři regionálního Deníku
přinášíme vám nový seriál nazvaný Společenská odpovědnost. 
Možná si myslíte, že se vás toto téma netýká. Opak je ale pravdou. V našem regionu žijeme všichni společně, všichni se podílíme na utváření našeho okolí. Někdo jako podnikatel, někdo jako čtenář, někdo jako novinář. Všichni jsme však zrcadlem našeho kraje.
Každý týden vám proto v našich novinách představíme jednoho z šéfů velkých moravských firem. Nepůjde o ledajaké společnosti. Představíme vám podnikatele, kteří umějí nejen dobře obchodovat, ale také si uvědomují, že je část peněz potřeba vracet zpět do regionu. Přečtěte si, jakou životní filozofii mají osobnosti, jimž není lhostejné, co se děje kolem.
Martin Nevyjel, divizní šéfredaktor, martin.nevyjel@denik.cz

V rozhovoru pro Deník společnost představil Jaroslav Zatloukal, výkonný ředitel PSP Real Estate.

Můžete představit společnost PSP Engineering a skupinu PSP?
Společnost PSP Engineering, a.s. je významným dodavatelem investičních celků pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin. Rovněž dodává vybraná zařízení pro energetický a chemický průmysl. Výrobní činnosti zajišťuje společnost PSP Machinery s.r.o., původně výrobní divize, která se v roce 2012 vyčlenila z PSP Engineering. Spolu s dalším podnikem ve skupině, firmou PSP Technické služby, zabývající se dodávkami energií, logistických a ostatních vybraných služeb, a nově vzniklou firmou IKN Czech s.r.o. orientovanou na pyroprocesní technologie je dokončeno strategické nastavení skupiny. Pro úplnost je nutné uvést, že do dané skupiny patří také subjekt PSP Real Estate, zabezpečující centrálně správu majetku skupiny, účetní, finanční, personální, IT a další centralizované funkce.

Jak a kdy firma vznikla?
Historie strojírenství v Přerově sahá do roku 1852, kdy vznikla firma Heinik Mendl, která se během půlstoletí stala renomovanou firmou vyrábějící převody a třecí spojky. V roce 1867 byla založena firma Krátký, produkující zemědělské stroje. V roce 1951 vznikly Přerovské strojírny s výrobním programem technologií pro výrobu stavebních hmot. V roce 1990 došlo k transformaci Přerovských strojíren na akciovou společnost. V roce 1995, současně se vznikem holdingového uspořádání skupiny Přerovských strojíren, vznikla společnost PSP Engineering a postupně se transformovala na samostatně podnikající subjekt.

Kam vaše výrobky směřují?
Export představuje osmdesát procent veškeré produkce skupiny PSP. Lokální trh včetně Slovenska zůstává i nadále jednou z klíčových obchodních priorit. Z hlavních exportních destinací uvádíme ruské trhy, trhy západní Evropy, střední Evropu, Skandinávii, Austrálii, Spojené státy a další. Například mlýny vyráběné v PSP Machinery pro přední světové inženýrské společnosti v oblasti dodávek do těžebního průmyslu pracují i v Africe, Jižní Americe, Mexiku, atd. Z tohoto pohledu lze říci, že naše dodávky směřují přímo i nepřímo do všech oblastí obydleného světa.

Kolik máte zaměstnanců?
Skupina PSP má v Přerově aktuálně 620 zaměstnanců ve stálém pracovním poměru, k tomu lze přičíst další kapacity ve variabilním agenturním nasazení a samozřejmě řadu dalších kooperujících partnerů na různých bázích.

Jaké jsou největší úspěchy PSP Engineering?
Dnes lze považovat za úspěch každou zakázku, kterou na globálním trhu, kde operuje celosvětová konkurence, získáme. Zejména proto, že je to výsledkem předchozích dobrých zkušeností daného zákazníka s kvalifikací, profesionalitou a kompetencí našich zaměstnanců a PSP jako celku.
Z pohledu dlouhodobého rozvoje společnosti je velmi důležité, že se podařilo získat řadu zákazníků pro PSP z nových oborů průmyslu, a tím udržet kvalifikovanou úroveň techniků a dělníků ve firmách ve skupině.

Spolupracujete s nějakou z místních škol?
Naše skupina spolupracuje s řadou přerovských středních škol, například se Střední školou technickou Kouřílkova, Střední průmyslovou školou Přerov, dále spolupracujeme s VŠB Technickou univerzitou Ostrava a s VUT v Brně. Umožňujeme studentům absolvovat praktickou část výuky ve výrobě, ale především v předvýrobních etapách a inženýringu, a to například formou hromadných praxí, kdy studenti z nematuritních ročníků jsou zařazeni do kolektivů zaměstnanců právě v době maturitních zkoušek. Aktivit v této oblasti je určitě více.

Podporuje vaše firma studium při zaměstnání?
Tuto podporu zvažujeme vždy individuálně s důrazem na aktuální i budoucí potřeby firem ve skupině. Vedle toho připravujeme a uskutečňujeme vzdělávací aktivity pro naše zaměstnance jak ve vlastní režii, tak i za částečné finanční spoluúčasti frekventantů studia především u cizích jazyků. Program je samozřejmě širší, ale nosným tématem je mentoring, kdy zkušený pracovník nebo pracovní tým zaučuje v rámci své profese nebo specializace mladší kolegy jak v technických, tak v dělnických profesích. Další nosnou bází je vzdělávání v oblasti „leadership" kompetencí.

V poslední době ekonomikou zahýbala hospodářská krize. Pocítili jste něco podobného ve vaší firmě?
Troufáme si říci, že to pocítila celá česká ekonomika, a nejen česká, a my jsme samozřejmě její součástí. To znamená, že i my jsme byli postaveni před výzvy spojené s nižší zakázkovou náplní, změnami obchodních plánů a podobně. Na druhou stranu můžeme říci, že jsme situaci ustáli a dokázali jsme mimo jiné nahradit zákazníky, kteří neměli obvyklé objemy objednávek, zákazníky, novými i z jiných segmentů trhu.

Deník hledá v regionu společensky odpovědné firmy. Patříte mezi ně. Jak se u vás společenská odpovědnost projevuje?
PSP chce být vnímán především jako preferovaný zaměstnavatel ve snaze získávat a dále stabilizovat kmenové zaměstnance a jako „dobrý partner a soused", kdy například spolupracujeme s ostatními kooperačními subjekty a subdodavateli v Přerově a okolí. Jinými slovy, dělíme se účelně o práci na získaných zakázkách skupiny. Dlouhodobě podporujeme vybrané partnery a subjekty i v sociální a zdravotní sféře Svaz invalidů Přerov, ROSKA Přerov (organizace pacientů s roztroušenou sklerózou, pozn. red.), další charitativní organizace a projekty a tak dále.

Jak dbáte o své lidi, mají se u vás dobře? Nabízíte jim nějaké zaměstnanecké benefity?
Snažíme se dle možností o vyvážený mix ve finanční i nefinanční oblasti. Pracovník by měl být dostatečně motivován, což je samozřejmě nikdy nekončící proces s řadou proměnných v dané rovnici. Mohli bychom to nazvat klasickou „kafeterií" s širším pokrytím alternativních potřeb (stravenky, pojištění, širší sociální program a další). Disponibilní základna se vždy odvíjí od výkonnosti a možností firmy, respektive firem ve skupině.

Připravujete pro zaměstnance nějaké společenské či kulturní akce?
Tyto akce pořádáme většinou ve spolupráci s odborovou organizací (viz výše uvedený sociální program, pozn. red.), mimo jiné organizujeme pravidelná společenská setkání zaměstnanců skupiny v historických kulisách zámků v okolí Přerova. Vedle toho jsou obvyklá i společenská a sportovní setkání užších skupin zaměstnanců pracovních týmů v rámci jednotlivých společností.

Patříte mezi stabilní společnosti, které nabízejí i přes stagnující pracovní trh lidem zaměstnání. Jak se vám daří získávat kvalitní a věrné pracovníky?
Komplexní problematika, limitem je trh práce, který mnohdy nereflektuje potřeby firem ve skupině. Specifickou otázkou je nedostatečná politika státu v posledních dvaceti letech s ohledem na chabou školní základnu úzkoprofilových profesí a tak dále. Pro získávání nových pracovníků máme nastaven robustní systém s cílem identifikovat vhodné kandidáty na pracovním trhu. Pro stabilizaci se jako klíčový jeví strukturovaný adaptační, růstový a retenční firemní program, bez kterého bychom nebyli schopni udržet profesionální a konkurenční nastavení. Jinými slovy, vnitřní procesy firmy v této oblasti musejí být nastaveny tak, abychom nové zaměstnance postupně dostali do potřebného znalostního a kompetenčního profilu.

Co odborníkům nabízíte? Proč by u vás měli chtít pracovat a jak se je snažíte přimět, aby zůstali?
Mimo nutného motivačního základu, o kterém jsem již mluvil, se jeví jako rozhodující podpora profesionálního a kompetenčního růstu. Za významnou považujeme i možnost osobního rozvoje nutnou spoluprací a konfrontací se zahraničními partnery.

PSP Engineering, a. s.Zaměřuje se na dodávky investičních celků a zařízení zejména pro průmysl výroby stavebních hmot a úpravy nerostných surovin.
PSP Machinery s.r.oJe jedním z nejlépe technologicky vybavených výrobních závodů v oblasti těžkého průmyslu s ojedinělým strojním vybavením, které slouží k výrobě velkorozměrových zařízení, jako jsou troubové mlýny, rotační pece, zařízení vodních elektráren, kroužkové motory, důlní zařízení a jiné velké svařované a obráběné výrobky pro těžební a důlní průmysl, cementářský průmysl, výrobu vápna a úpravu nerostných surovin, pro energetický průmysl a podobně.
Technologické dodávky z PSP Engineering a výrobky z PSP Machinery naleznete takřka po celém světě.