Tuto informaci Deníku potvrdil i ředitel společnosti, Milan Vinkler: „Naše odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby domovních kotelen v Hranicích byla směrována do dvou oblastí. A to: k žádostem o stavební povolení nebyly zpracovány rozptylové studie na blokové kotelny; nebylo provedeno ekonomické zhodnocení výstavby domovní kotelny v souladu s požadavky na zpracování takovéhoto dokladu stanoveným cenovým rozhodnutím ERU č. 7/2008 ze dne 2. 9. 2008 a ani údaje uvedené v těchto dokladech neodpovídaly skutečnosti.“

Přibližně do poloviny roku 2009 byla povolena instalace nových domovních zdrojů tepla v poměrně velkém počtu bytových domů v Hranicích. V následujícím období až do současnosti se na vlastní žádost účastní všech správních řízení týkajících se povolování domovních zdrojů tepla nový účastník řízení, právě společnost Ekoltes. Jednotlivá správní řízení jsou specifická, mají různé časové a věcné průběhy.

Podle informací z Městského úřadu v Hranicích podal Ekoltes tři odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu na krajský úřad. Z toho jedno bylo krajským úřadem zamítnuto, rozhodnutí stavebního úřadu tak nabylo právní moci a stavba se realizovala. V tomto případě se obrátil Ekoltes na Krajský soud v Ostravě, který zatím nerozhodl.

Další dvě odvolání byla potvrzena a rozhodnutí vrácena k dopracování Stavebnímu úřadu v Hranicích. Odvolací orgán ve svém rozhodnutí vycházel z rozsudku krajského soudu, který takto rozhodl v jiném městě v podobném případě, kde se jednalo o odpojování bytového domu od centrálního zdroje tepla.

Celá problematika těchto správních řízení je pro laiky složitá. „Správní řízení stále běží, není tedy možné o nich podávat další informace,“ sdělil tajemník MěÚ v Hranicích Vladimír Vyplelík.

Konflikt zájmů

Proti sobě v tomto případě stojí dvě protichůdné síly, které roztáčejí neřešitelnou spirálu. Lidé v bytových domech chtějí ušetřit na teple a snaží se o vybudování svých malých domovních kotelen. Ekoltes, který je právě odpojováním kotelen poškozován (snižuje se spotřeba plynu, tím roste cena za vytápění ve zbylých domech a tlak občanů na odpojení), se tomu snaží zabránit.

Předseda představenstva Radek Hlavinka demonstroval na jednání zastupitelstva, že je domovní kotelna ekonomicky nevýhodná a že v propočtech jsou nepravdivé údaje. Sdružení vlastníků bytů ale tvrdí opak a dokládají to reálnými čísly.

Magdalena Gladišová