Za nevhodné považuje navýšení výroby také odbor životního prostředí přerovského magistrátu.

„Precheza sice splňuje nejpřísnější evropské normy, ale v Přerově je už teď díky dopravě silně znečištěný vzduch. Chceme, aby se měrné emise postupně snižovaly, a aby bylo jasně řečeno, jaká konkrétní opatření chemička v tomto směru chystá,“ řekl šéf odboru životního prostředí města Pavel Juliš.

Problémem je prach i zápach

Navýšení výroby podle něj nejvíce zhorší hodnoty u polétavého prachu. Právě ten přitom představuje pro lidi vážné zdravotní riziko a Přerov se díky němu zařadil na seznam nejhůře postižených oblastí v republice.

„Dalším problémem je i zápach, jehož příčinu chceme opět prověřit,“ podotkl Juliš.

Lidé versus chemička

Námitky hrstky lidí, kteří se sešli na veřejném slyšení, se většinou nesly v duchu: už teď nemůžeme dýchat, takže se nebavme o tom, jestli budeme mít moderní technologii na snížení emisí, ale jestli je zvýšení výroby vůbec nutné. Představitelé chemičky Precheza argumentují tím, že pokud chtějí obstát v silné zahraniční konkurenci, nic jiného jim nezbývá. Na trhu v Asii je totiž řada levných výrobců titanové běloby, kteří ekologické normy nemusejí dodržovat.

„Jde o snahu Prechezy čelit rostoucí konkurenci a ekonomickým podmínkám v Evropě, přičemž vyšší výroba představuje výraznou konkurenční ekonomickou výhodu,“ vysvětlil personální ředitel přerovského chemického gigantu Tomáš Světnický.

Ministerstvo životního prostředí má lhůtu do konce dubna, aby vyhodnotilo podněty od občanů i stanoviska dotčených orgánů životního prostředí. „Vypořádáváme nyní všechny připomínky, které nám přišly písemně od občanů a nebo zazněly na veřejném slyšení. Do konce dubna k záměru vydáme závěrečné stanovisko, a to zveřejníme na našich stránkách,“ uzavřela pracovnice ministerstva životního prostředí v Olomouci Kamila Kudelová.

CO SI O ZVYŠOVÁNÍ PRODUKCE TITANOVÉ BĚLOVY MYSLÍTE? DISKUTUJTE S OSTATNÍMI NA WEBU

Stanovisko Prechezy k navýšení výroby titanové běloby

V úterý 6. 4. 2010 proběhlo v budově přerovského magistrátu ve Smetanově ulici veřejné projednání záměru zvýšení výrobní kapacity titanové běloby a železitých pigmentů. Veřejné projednání je nedílnou součástí procesu stanoveného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podle kterého mají být veškeré významnější záměry, ovlivňující životní prostředí projednány s orgány státní správy, samosprávy a s veřejností.

Věcnou podstatou záměru je možnost zvýšení kapacity výroby titanové běloby, tzn. oxidu titaničitého, z 50 kt na 62 kt, termických železitých pigmentů, tzn. oxidu železitého, z 10 kt na 13 kt, monohydrátu síranu železnatého z 11 kt na 15 kt a směsných a standardizovaných železitých pigmentů z 2 kt na 4 kt. Rozšíření výroby je koncipováno ve formě odstranění některých kapacitně úzkých článků ve výrobě. Celý záměr je časově rozložen do několika let. Realizace projektu si vyžádá i navýšení počtu pracovníků nutných pro zabezpečení zvýšené výroby.

Výsledné produkty, tzn. anorganické pigmenty, nachází uplatnění ve vybarvování nátěrových hmot, plastů, papíru, gumy, stavebních hmot, léků, potravin a řady dalších předmětů. Titanová běloba je sama o sobě nejuniverzálnějším bílým pigmentem pro svou netoxičnost, vysoký jas, vybarvovací a krycí schopnost a slouží tedy jak k vybarvování nabílo, tak k vyjasňování a tónování pestrých barev.

Důvodem připravovaného záměru je očekávaný růst spotřeby anorganických pigmentů po ukončení současné hospodářské krize a vzrůstající poptávka po kvalitativně nových specifických materiálech, jako jsou např. fotokatalytické materiály, které mají schopnost zlepšovat naše životní prostředí tím, že na sebe vážou či přeměňují některé škodliviny, které se právě v tomto prostředí nacházejí. V neposlední řadě jde také o snahu Prechezy čelit rostoucí konkurenci a obecně ekonomickým podmínkám v Evropě či v ČR, přičemž vyšší výroba představuje výraznou konkurenční ekonomickou výhodu.

Tak jako veškerá lidská činnost, má i tento záměr určitý vliv na životní prostředí, který byl v projednávané dokumentaci záměru podrobně specifikován. Záměr je však připraven tak, aby byl finální vliv minimalizován s použitím tzv. nejlepších výrobních technik při ekonomické rentabilitě použitých řešení.

Všechny výroby v Precheze plní beze zbytku platné ekologické limity už nyní a bude tomu tak i po realizaci záměru. Limity povolené Precheze integrovaným povolením výroby titanové běloby jsou přísnější než stávající legislativa. Stejně tak emisní parametry výroby jsou na úrovni nejlepších evropských výroben již nyní a realizací záměru dojde snížením měrných emisí k dalšímu zlepšení dílčích parametrů. Společnost má dále zavedený systém environmentálního řízení dle ISO 14001, aplikovaný s cílem dalšího zlepšování technologií, organizace, přístupu zaměstnanců a ve finále výsledků v oblasti životního prostředí. Do oblasti životního prostředí Precheza ročně investuje řádově desítky miliónů korun, na provozní výdaje související s ekologií jdou pak řádově stovky miliónů korun ročně.

Území města se bezesporu potýká s určitými problémy v oblasti životního prostředí, jako je prach či doprovodné vlivy intenzivní dopravy, v rozhodující míře však jde o problémy importované zvenčí, z prostředí mimo města a tedy o problémy čistě z pozice města či subjektů na jeho území prakticky neřešitelné. Z názorů nezávislých odborníků, studií či měření je zjevné, že podíl Prechezy na těchto problémech je velmi nízký a projednávaný záměr na zvýšení výroby sám o sobě situaci právě v těchto kritických bodech situaci nijak podstatně neovlivní.

Podle názoru Prechezy by existence problémů v oblasti kvality ovzduší, zvláště pokud nevycházejí z okruhu města, neměla být podnětem k odmítání či rezignaci na další podnikatelský rozvoj na území města. Většina podobných projektů, jaký nyní hodlá realizovat Precheza, má dopad na dlouhou dobu dopředu a jejich příprava a realizace zabere hodně času. K nájezdu projektu na celou zamýšlenou kapacitu může dojít až v době, kdy již některé palčivé problémy Přerova budou vyřešeny. Podnikatelské příležitosti však většinou nepočkají a je tedy zcela oprávněná snaha využít co nejdříve těchto příležitostí k rozvoji a posílení pozice na trhu, a tím i zabezpečení stability významného prvku podnikatelského prostředí, jakým pro Přerov a okolí akciová společnost Precheza bezesporu je.

Posuzování záměru bude pokračovat dále. Podle zákona příslušný správní orgán, tedy Ministerstvo životního prostředí ČR, shrne a posoudí všechny připomínky a stanoviska a zpracuje závěrečné stanovisko. To je dle legislativy podkladem pro řadu dalších správních kroků, které Precheza bude muset podstoupit za účelem realizace záměru.

Za společnost Precheza personální ředitel Tomáš Světnický