Ostře sledovaná stavba D1 mezi Lipníkem a Přerovem, na niž se léta čekalo, je přímo před námi.

Objíždíme jednotlivá staveniště – v Předmostí, ve Vinarech, Prosenicích, Veselíčku či Trnávce.

Na úseku se v těchto dnech intenzivně pracuje a nezahálelo se ani v zimních měsících. Kromě vlastních projekčních prací bylo nutné vykácet stromy a odstranit dřeviny po celé délce stavby.

„Pokračovali jsme ve skrývkách ornic. Odváželi jsme je na určené lokality, kde byly rozhrnuty. Ornice horší bonity byly odváženy na mezideponie, určené na ohumusování stavebních objektů po jejich dokončení," vylíčil projektový manažer stavby Viktor Kaštyl ze společnosti Skanska.

Stavba nového ostře sledovaného úseku dálnice D1 Trnávka – Přerov

Stavba nového úseku dálnice D1 Trnávka – Přerov. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Svou tvář změnilo i Předmostí.

„Odstranili jsme zahradní domky v této části a postupně byly vybudovány staveništní komunikace, souběžné s hlavní trasou dálnice. Po těch se přepravuje zemina ze zářezů do násypů a k budovaným mostním objektům," dodal.

V kolizi s trasou byla chmelnice ve Veselíčku, jejíž část byla odstraněna a nyní probíhá výstavba nové části.

„Pozornost jsme zaměřili i na doplnění podrobného geologického průzkumu. Byly zhotoveny zkušební piloty u mostních objektů a průběžně probíhalo ochránění vybudované geodetické měřící sítě," řekl.

Stavba nového ostře sledovaného úseku dálnice D1 Trnávka – Přerov

Stavba nového úseku dálnice D1 Trnávka – Přerov. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Začali i s přeložkami plynovodů

Dělníci zahájili i práce na jednotlivých stavebních objektech – především na přeložkách plynovodů.

V prostoru budoucí mimoúrovňové křižovatky u Lipníku vedle stávající D 35 byla zbudována ochranná larsenová stěna a stavebníci provedli založení mostu na pilotách.

Na konci března musela být kvůli výstavbě mostního objektu uzavřena místní komunikace mezi Popovicemi a Vinary.

„V následujícím období jsou v plánu přeložky telekomunikačních kabelů a elektrických vedení, pokračovat se bude i na přeložkách plynovodů, výstavbě mostů a na sanačních opatřeních v hlavní trase," doplnil.

Zajímavá čísla

Úsek dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem bude dlouhý 14 kilometrů. Na trase má být postaveno 24 mostních objektů, tři mimoúrovňové křižovatky, přes sedm kilometrů protihlukových stěn a opěrné zdi. Kromě hlavní stavby zahrnuje také přeložky silnic a polních cest v celkové délce téměř čtyři kilometry. Celkové náklady činí 2,7 miliardy korun a úsek by měl být dokončen v roce 2019.

„Stavba už běží vlastním životem a jsem spokojený, že naplno jede. I když se teď hovoří o tom, že by mohly dokončení D1 zbrzdit posudky EIA, úseku mezi Lipníkem a Přerovem se to podle mého netýká. Má stavební povolení a staví se, a to je to podstatné," uzavřel starosta Lipníku Miloslav Přikryl.