Na to jsme se zeptali přerovské soudní exekutorky Jitky Studené.

ROZHOVOR

Kolika exekucemi se zabýval v loňském roce váš úřad?

V loňském roce se náš úřad zabýval zhruba čtyřmi tisíci exekucemi. Počet exekucí, kterými jsme pověřováni, se každý rok zvyšuje, a to v průměru o tisíc případů.

Nabízí váš úřad dlužníkovi nějakou poslední šanci zaplatit svůj dluh?

Dlužníkům, zejména u nižších pohledávek, zasíláme výzvu, aby dluh uhradili před samotným provedením exekuce.

Současně je upozorňujeme, že pokud výzvu uposlechnou, i náklady exekutora, které v tu chvíli již musí hradit, se budou pohybovat v nejnižší možné hranici.

Jak se zahajuje exekuční řízení?

Exekuční řízení se zahajuje podáním návrhu na zahájení u příslušného soudu. Věcně příslušným je okresní soud, místně příslušným pak soud, v jehož obvodumápovinný bydliště nebo sídlo.

Jakými způsoby lze provést exekuci?

Exekuci na vymožení peněžitého plnění lze provést srážkou ze mzdy či jiných příjmů, srážkou z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých či nemovitých věcí nebo přikázáním jiných pohledávek.

To znamená, že lze nařídit tomu, kdomáplnit závazky dlužníkovi, aby je plnil místo něj exekutorovi.

Dohlíží někdo na činnost exekutora?

Na činnost exekutorů dohlíží jednak profesní komora, tedy Komoraexekutorů ČR, ale také ministerstvo spravedlnosti, jehož kontrolní pravomoci byly od 1. 1. 2008 posíleny.

V rámci jednotlivých řízení pak svým způsobem kontrolují činnost exekutorů i exekuční soudy, které rozhodují o opravných prostředcích, podaných proti rozhodnutím exekutorů.

Provádí exekutorský úřad dražby?

Exekutorské úřady provádějí dražby movitých věcí, zabavených v rámci jednotlivých řízení a provádí rovněž dražby nemovitostí, taktéž v rámci jednotlivých řízení.

Informace o těchto dražbách lze nalézt na úředních deskách jednotlivých exekučních úřadů a dále na jejich webových stránkách. Mnozí lidé se dívají na soukromé exekutory jako na převlečené vymahače.

Jaké jsou jejich pravomoce?

Exekutoři na rozdíl od takzvaných vymahačů mají pravomoc požadovat po třetích osobách poskytnutí informací, které nejsou veřejně dostupné.

Mají právo na informace o bankovních účtech, mzdě, informace ze Střediska cenných papírů, z evidence vozidel, informace o pojistkách, mají přístup do centrální evidence obyvatel a podobně.

Při provádění soupisu movitých věcí mají exekutoři právo vstupu do obydlí, případně do míst, kde se může nacházet dlužníkův majetek, a to i bez souhlasu majitele nemovitosti.

Agentury, které se zabývají vymáháním pohledávek, těmito informacemi nedisponují nebo se k nim musí dostat nelegálním způsobem.