Vedení Hustopečí se však do budoucna obává omezení, které vyhlášení přírodní památky s sebou nese.

Přírodní památka Hustopeče – Štěrkáč byla vyhlášena nařízením Olomouckého kraje 28. listopadu loňského roku.

„Předmětem ochrany je biotop evropsky významného druhu brouka – lesáka rumělkového a území je současně stejnojmennou evropsky významnou lokalitou. Přírodní památka byla vyhlášena z důvodu zajištění udržení příznivého stavu stanoviště tohoto druhu," vysvětlila důvody nařízení Olomouckého kraje jeho tisková mluvčí Kamila Navrátilová.

Poznamenala ještě, že pro přežití populací lesáka rumělkového je pak nutné na dané lokalitě zachovat co nejvyšší počet starých stromů a starého dřeva v přirozeném rozkladu.

„Těžba není vyloučená, je však vhodné volit méně razantní způsoby seče. Ochranné podmínky přírodní památky jsou stanoveny tak, aby nedocházelo nevhodnou činností ke ztrátě biotopu lesáka rumělkového," upozornila mluvčí.

V městyse Hustopeče nad Bečvou z toho velkou radost nemají.

Území je z části rekreační oblastí, což do budoucna znamená velké omezení pro ty, kdo by si tam nebo v její blízkosti chtěli postavit třeba chatu.

„Na jedné straně je to v podstatě prestižní věc, na straně druhé nás to nařízení hodně omezuje. Lokalita je rekreační oblastí, spousta lidí tam má postavené chaty a vyhlášení přírodní památky zamezí rozvoji nebo rozšiřování. Nadšení moc nejsme," reagovala starostka městyse Júlia Vozáková.

Poznamenala, že novinka se dotkne také zemědělců, rybářů, myslivců a všech majitelů pozemků v lokalitě lemující koryto Bečvy.

„Nevím, jakým způsobem se Povodí Moravy popere s navrženými úpravami řeky Bečvy o kterých se delší dobu diskutuje, myslím protipovodňová opatření. Máme tady mysliveckou oblast, těží se dřevo a určitě nebude možné používat některé přípravky třeba na ochranu dřeva," řekla starostka a poznamenala, že věc už v říjnu připomínkovali, ale bohužel to nepomohlo.

Přírodní památka v Hustopečích nad Bečvou v lokalitě Štěrkáč. Zákres území (červeně je zaznačena hranice přírodní památky, žlutě pak hranice EVL)

Koupání to neovlivní

Omezení potvrdila i tisková mluvčí Olomoucké kraje.

„Na území je omezeno například provádění stavební činnosti, zakládání skládek a používání chemických přípravků. Vyhlášením výše uvedené lokality nedochází k omezení či zákazu koupání na přilehlých vodních plochách," sdělila Kamila Navrátilová.

Starostka Júlia Vozáková uvedla, že obyvatele informovali hned, jak se o nařízení dozvěděli a vše také zveřejnili na internetových stránkách obce.

„Budeme o celé věci znovu mluvit také na nejbližší radě a zastupitelstvu, i když teď už nic nezmůžeme. Zatím jsme nic důležitého v této oblasti neřešili, spíš si myslím, že nepříjemnosti nastanou v budoucnu," doplnila.

Lesák rumělkovýPod kůrou padlých stromů podél Dyje lze najít celoevropsky chráněného lesáka rumělkového. Díky dokonale plochému tělu se umně pohybuje v sebemenších skulinách pod kůrou, kde se živí hnijícím lýkem nebo napadá larvy jiného hmyzu. Jak jeho druhové jméno napovídá, je to druh brouka vázaného na staré, původní lesy.

Druhové jméno prozrazuje jeho barvu – je krásně rumělkově červený. Larvy se vyvíjejí v hnijícím vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod uvolněnou borkou padlých či zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných větvích.

Hlavní hostitelské rostliny jsou buk, osika a další topoly, duby i jiné listnáče. Larvy i imaga se živí hnijícím lýkem, larvy jsou příležitostně dravé. Vývoj trvá minimálně dva roky. Dospělce je možno najít v kmenech v časnějším stadiu rozpadu, nezřídka i v čerstvě padlých kmenech.

Druh patří mezi silně ohrožené taxony.

Foto: Václav Křivan