„V průběhu prosince proběhly dokončovací práce na technologiích, elektroinstalacích a podkladních vrstvách obslužných komunikací, byla dokončena rekonstrukce funkčních částí jezu a došlo k předání díla. Na konci roku jsme ukončili srážku a jez začali napouštět. Díky zvýšeným průtokům je jezová zdrž v současnosti napuštěná,“ popisoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Stavět se začalo v březnu 2020 a práce spočívaly především v rozšíření jezu o třetí jezové pole a rozšíření koryta Bečvy.

„Původní dvoupolový jez měl průtočnou šířku 32 metrů. Rekonstrukcí jsme ho rozšířili o dalších 16 metrů. Tím bude za povodní docházet ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, což sníží požadavky na výšku protipovodňových zdí a hrází, jejichž výstavba probíhá nad silničním mostem,“ popsal Gargulák.

Protipovodňový efekt rozšíření jezu se podle správce toku nejvýrazněji projeví v úseku mezi jezem a silničním mostem, kde dochází k souběhu průtoků z Ludiny a Veličky. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání

Současně nechalo Povodí Moravy vybudovat na levém břehu téměř 150 metrů dlouhý rybí přechod, který umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě.

Protipovodňová opatření společně s rozšířeným jezem na Bečvě podle odborníků ochrání Hranice až na úroveň padesátileté povodně.

„Pro ochranu obyvatel před povodněmi až na úroveň povodně z roku 1997 je proto podle Povodí Moravy klíčová výstavba VD Skalička,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavbu zasáhly dvě povodně. V létě i na podzim 2020 byly na Bečvě v Hranicích dosaženy třetí stupně povodňové aktivity, což vedlo k zatopení staveniště. „ Aktivovány byly povodňové plány. Díky tomu povodně prošly stavbou, aniž by způsobily výrazné škody, a to jak na stavbě, tak v okolí stavby. I přes zdržení v důsledku povodní byl jez uvedený do provozu v původně avizovaném termínu,“ uvedl Chmelař.

Některé práce, například povrchy obslužných komunikací, které však nemají na provoz a fungování jezu a rybího přechodu vliv, budou podle Povodí Moravy dokončeny letos na jaře. „Z tohoto důvodu bude i přístup pro veřejnost obnovený až po dokončení povrchů obslužných komunikací,“ sdělil mluvčí.

Celkové investiční náklady dosáhly 236 milionů korun. Financování probíhalo z dotace Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu Podpora prevence před povodněmi, dále pak z Operačního programu životní prostředí a z vlastních zdrojů Povodí Moravy.