Můžete zmínit zásadní investice v minulých letech?
Největší investicí od našeho osamostatnění v roce 2000 bylo vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Výstavba proběhla ve dvou etapách – ta první byla Starostka Jezernice Pavla JochcováStarostka Jezernice Pavla JochcováZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírováukončena v roce 2015 a druhá loni. Celkové náklady dosáhly 70 milionů korun a další finance putovaly na následnou opravu komunikací. Zbývá nám ještě vyřešit odkanalizování místní části Familie, aby se Jezernice mohla řadit mezi moderní, plně vybavené obce.
V posledních pěti letech jsme se zaměřili také na zateplení základní školy, energeticky úsporná LED světla veřejného osvětlení, pořídili obytný okrsek pro šest rodinných domů, dvě dřevěné buňky jako zázemí sportovního areálu, Jezerníčkovo dětské hřiště a hřiště s umělou trávou, chodník na jižním konci obce a zbudovali 350 metrů vodovodu v rozvojové části obce za Agrochovem. Nová je i přírodní zahrada mateřské školy. Zdokonalujeme svoz odpadů a loni jsme nakoupili žluté a modré popelnice do domácností. Máme také kompostéry do domácností, sami si svážíme bioodpad a předáváme ho místním zemědělcům ke zpracování. Po dlouhých debatách se nám podařilo spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic zajistit bezpečnější úpravu křižovatek na sjezdech ze silnice I/47do Jezernice a do Familií.

Jaké jsou vaše plány do budoucna? A co chystáte letos?
Letos vybudujeme nové veřejné osvětlení v rozvojové části obce, a pak také druhou etapu smíšené stezky pro cyklisty a chodce od obce k viaduktům. Dokončíme rekonstrukci veřejného rozhlasu a nahradíme zbývající část starého „dráťáku“ bezdrátovou technologií. Pro budoucí rozvoj obce máme připravené tři architektonické studie - na malometrážní byty v centru obce, vestavbu podkrovních bytů nad obecním úřadem a úpravu veřejného prostranství se zpomalením dopravy v centru obce. Bude záležet na novém zastupitelstvu, které vzejde z letošních voleb, jak se chopí práce.

Jezernický viadukt
K Jezernickým viaduktům postaví cyklostezku, vedle pak rychlotrať

Rozběhl se už naplno společenský a kulturní život v obci?
Když pominu období pandemie koronaviru, stále se tu něco děje. Na začátku roku se konají plesy - sokolský, obecní, ale také šibřinky a dětský maškarní karneval. V pravidelných intervalech i myslivecký nebo farní ples. Klub rodičů a přátel školy spolu se Základní a mateřskou školou Jezernice pořádají kromě dětského karnevalu a šibřinek také pálení čarodějnic, oslavu Dne matek, dětský den s Pohádkovým lesem, Dýňování, Mikulášskou besídku a vánoční jarmark. Dámy z Červeného kříže zase připravují velikonoční a vánoční výstavu a zvou divadelní společnosti na představení v kulturním domě. V režii hasičů je masopustní vodění medvěda, myslivci pořádají posezení s cimbálovkou a výborným zvěřinovým gulášem. Obec připravuje také setkání seniorů a vítání občánků. K tradičním akcím patří oslava výročí republiky s Masarykovou vatrou, rozsvícení vánočního stromu, společné koledy a adventní koncerty v kostele sv. Martina. Téměř každoročně ve spolupráci se spolky pořádáme letní obecní slavnosti ve sportovním areálu, většinou při příležitosti významných výročí nebo třeba k ukončení prázdnin.
Ve sportovním areálu je letní hospůdka, která kromě výborného piva láká návštěvníky na grilované maso, posezení na terase a venkovní taneční zábavy. Spoléháme taky na Muzeum obce „Co odvál čas…“ se stálou expozicí o řemeslech v obci. Nadšenci, kteří si vzali muzeum na starost, pořádají tematické výstavy v období svatomartinských hodů, o Velikonocích, na Vánoce a k výročí významných historických událostí. Na jaře společně uklízíme katastr, spolky a žáci naší školy se podílejí na každoročních výsadbách stromů na území naší obce.

Máte kulturní zázemí pro pořádání akcí?
Centrem společenského života je Dům kultury a sportu, původně Lidový dům, postavený v roce 1929. Prošel rekonstrukcí v roce 2003 a je zde společenský sál, dvůr s terasou, hospůdka provozovaná v zimním období a finská sauna. Je využívaný po celý rok, téměř denně, ke spolkovým nebo soukromým společenským i sportovním aktivitám. Letos můžeme návštěvníky pozvat na Šibřinky a obecní taneční zábavu v březnu a na setkání seniorů v dubnu. Slavnosti obce Jezernice se uskuteční 20. srpna a na další tradiční akce se teprve dolaďují termíny.

Daří se vám v obci udržet mladé lidi?
Počet obyvatel je dlouhodobě stabilizovaný. Někteří mladí v Jezernici zůstávají, jiní odcházejí a noví zase přicházejí. Někteří se po čase vracejí s nabytými životními zkušenostmi. Pracovní příležitosti v Jezernici nabízí především Agrochov a Cihelna Wienerberger. Další pracovní příležitosti jsou v blízkých a dopravně dobře dostupných městech. V poslední době jsme v jižní části obce vybudovali obytný okrsek pro šest rodinných domů a v severovýchodní části za Agrochovem postupně budujeme inženýrské sítě pro rodinné domy, které zde vznikají v zahradách a na přilehlém poli. Připraveny jsou návrhy obytného domu s šesti malometrážními byty a půdní vestavby nad obecním úřadem s dalšími třemi byty. Další pozemky pro výstavbu rodinných domů obec bohužel nemá ve svém vlastnictví. Protože všechno zlé je pro něco dobré, noví majitelé přestavují staré domy, ubývá domů opuštěných, obec žije a krásní. Stále máme kvalitní školu, a to je pro život v obci velmi důležité!

Kdybyste chtěla nalákat do Jezernice turistu, co byste mu ukázala?
Návštěvníci se jistě zastaví u viaduktů, které jsou vstupní branou do naší obce. Typickým prvkem je vodní tok Jezernice, protékající celou obcí ze severu na jih a lemovaný vzrostlými stromy. O ty pravidelně pečují odborní arboristé, stromolezci. Pak bych pozvala turisty do muzea nad poštou a na procházku vesnicí s prohlídkou památek a interiéru kostela. V létě si mohou dát něco dobrého v hospůdce na hřišti, v zimě odpočinout v sauně a úbytek tekutin pak doplnit v hospůdce, která je hned přes chodbu vedle sauny.