Vítězslav Němčák také uzavřel s městem smlouvu o postoupení pohledávky. Prioritně proto, aby získal právo užívat obecní byt s možností jeho následného odkupu. Pak se ale rozhodl, že se na základě dané smlouvy pokusí pohledávku od dlužníka soudně vydobýt. V té době už byla městem na dlužníka podána žaloba a Němčák tedy jen využil nabídky žalobce a vstoupil do jeho práv a povinností.

„Toto učinil ze svojí svobodné vůle a to na základě dotazu, zda chce v soudním sporu s dlužníkem pokračovat, tedy zda chce vstoupit do pozice žalobce, ve které původně bylo město,“ píše se v nepodepsaném vyjádření od města, které dostal Deník k dispozici.

U soudu však Němčák neuspěl. Když se totiž soudce zabýval podstatnou částí předložené smlouvy, tedy specifikací postupované pohledávky, dospěl k závěru, že v této části je smlouva neurčitá a z tohoto důvodu absolutně neplatná.

„V příloze k této smlouvě nebo přímo v ní by mělo být přesně specifikováno, za které měsíce ten dlužník to nájemné nezaplatil,“ vysvětlil Němčák a dodal: „Město má přece svého právníka. Ten by měl na takové věci dohlížet.“

Právnická záležitost

Deník oslovil nejprve starostu města Miroslava Wildnera, který podpořil slova neúspěšného žalobce tím, že uvedl: „Daný problém je jednoznačně právnickou záležitostí.“ Právník Miroslav Svatoň, se kterým město spolupracuje, se ale obecně k daným smlouvám a jejich jednotlivým částem vyjádřit odmítl s odůvodněním, že není jejich autorem.

„Tyto smlouvy připravuje společnost Ekoltes, předává je městu a to by je před podpisem mělo zkontrolovat. Ale ten, kdo je kontroluje, evidentně není kompetentní osobou a tím pádem vznikl problém, který už je dnes letitý,“ poukázal Němčák.

Ten totiž využil příslušného zákona o svobodném přístupu k informacím a nechal si předložit tři náhodně vybrané jiné smlouvy o postoupení pohledávky. „Nechal jsem si z nich udělat kopie a zjistil jsem, že mají stejný důvod neplatnosti jako ta moje,“ sdělil Deníku.

Námitky města

Město ve svém vyjádření namítá:

„Za celou dobu cca šesti let, kdy město nabízelo k odprodeji pohledávky za nájemníky obecních bytů, je zaznamenán jediný případ, kdy by nabyvatel pohledávky, po její úhradě, následně dluh vymáhal po původním dlužníkovi.“

Z dalšího sdělení města vyplývá, že dosud bylo v Hranicích uzavřeno přes sedmdesát zmíněných smluv. Na základě zkušeností s případem Vítězslava Němčáka už jsou nyní ve smlouvách o postoupení pohledávek jednotlivé položky dluhu podrobně rozepisovány po měsících a uchazeči o odkoupení pohledávky jsou upozorňováni na běh promlčecí lhůty. Právě kvůli její existenci bývá totiž v mnoha případech daná pohledávka nedobytná.