Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Největším úkolem pro obec je vybudování nové a rekonstrukce stávající kanalizační sítě včetně čističky odpadních vod. Původní a dosud sloužící kanalizaci vybudovali naši předkové převážně v roce 1936.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Vzhledem k omezenému rozpočtu a získaným dotacím ze státních zdrojů považujeme za velký úspěch realizaci rekonstrukce multifunkčního domu, která zahrnovala opravu sídla obecního úřadu, a vybudování nového dětského hřiště ve sportovním areálu.

Co je podle vás největším problémem vašeho starostování?

Ve své funkci pracuji jako neuvolněný starosta a shledávám zejména nárůst administrativní zátěže. Další problém vidím v omezeném rozpočtu malé obce, která pokud chce uskutečnit jakoukoliv investiční akci, musí se zatížit úvěrem a omezí tak ostatní investice. Zbývá pak sotva na běžný chod obce.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Kulturní vyžití naší obce letitě zajišťuje sportovní střelecký klub a nyní i nově znovu založený sbor dobrovolných hasičů, většinou ve spolupráci s obcí. Za pozitivum považuji, že se kromě běžně plánovaných akcí podařilo obnovit staré vesnické tradice jako pochovávání basy, vodění medvěda, stavění a kácení májky. Novou obecní tradicí je také zpívání u vánočního stromku s následným posezením v kulturní místnosti obecního úřadu. Své vyžití zde najdou i sportovci – pořádají se zde turnaje v malé kopané, volejbale nebo tenise. Zkrátka – každý si zde najde to své.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Odlivu občanů se nebojíme, jejich počet je dlouhodobě stabilizován. Mám radost, že zde probíhají rekonstrukce stávajících a stavby nových rodinných domů, do kterých se k nám stěhují převážně mladé rodiny.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Hlavní výhodou umístění naší obce je dopravní obslužnost a díky neprůjezdnosti naší obce i čisté a klidné prostředí. Dalším plusem je
i četnost kulturních a sportovních akcí, do kterých se zapojuje k mé radosti velké množství lidí, a to jak starších, tak mladých.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Ve Věžkách jsem se narodil, jsem místní patriot a život kdekoliv jinde si nedovedu představit.

Autor: Martin Vojáček