Vznikla zřejmě ve 14. století a její název pochází z lískového křoví nebo ze slova les.

Ve vsi dnes žije 240 lidí. Největší atrakcí Líšné je podle starosty Josefa Motáně Kostelecký les, který je rájem houbařů.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Za nejdůležitější věci v naší obci považuji minimálně tři.
Dokončit přípravu a realizaci projektu ,,Okno do dětského světa" – výměnu oken a dveří v naší mateřské školce, na který se nám podařilo zajistit dotaci prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka. Okna musíme nainstalovat během léta.
Musíme dokončit přípravu a realizaci projektu „Dětské hřiště – Areál Trávníky", na který se nám podařilo zajistit rovněž dotaci, a to od ministerstva místního rozvoje.
Za třetí nejdůležitější věc považuji přípravu, vlastní zpracování a potřebná projednání se všemi dotčenými, projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na vybudování kanalizace a čističky odpadních vod v naší obci. Musím se přiznat, že iniciativa k tomuto kroku nebyla ve vedení obce, ale je to podmínka vydaná Povodím Moravy, následně pak vodoprávním úřadem, který vydal souhlas s vypouštěním odpadních vod v obci do vod povrchových. Dokumentaci musíme zajistit nejpozději do konce tohoto roku. Náklady na realizaci projektu se budou pohybovat v desítkách milionů korun.
Technické řešení akce je náročné. Věřím, že najdeme pochopení občanů, jejichž pozemků a jiných nemovitostí se dotkne nová výstavba. Doufám, že budou ochotni přijmout na svých pozemcích budoucí věcná břemena, případně odprodat i část svých pozemků. Věřím, že toto pochopení vyplyne i ze skutečnosti, že projektovaná stavba je ve schváleném územním plánu definována jako stavba veřejně prospěšná.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Nepochybně největším úspěchem je podle mého názoru získání dotace na akci výměna oken a dveří v naší mateřské školce. Tato dotace nám umožní realizovat kompletní výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nová, plastová. Součástí dodávky a montáže jsou i modernizační prvky v oblasti dokonalejšího větrání, v dálkovém ovládání otevírání dveří, v instalaci muších sítí a rolet.
Pochopitelně největším přínosem pro obec bude výrazná úspora ve snížení nákladů na vytápění školky. To se podařilo díky velmi dobré spolupráci s Mateřskou školkou Včelka a organizací MAS Partnerství Moštěnka.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Jsem si vědom, že žádný starosta nemůže vyhovět všem oprávněným požadavkům občanů. Musel jsem se naučit žít s tím, že mě někteří spoluobčané přestali ihned po zvolení zdravit. Někteří mě přestali zdravit, až zjistili, že jejich požadavek na opravu cesty vedoucí k jejich rodinnému domu nebude opět letos realizován.
Z těchto důvodů považuji za svůj problém tu skutečnost, že zřejmě nedokážu přesvědčit občany obce, aby se sami ve svém zájmu účastnili alespoň rozhodujících jednání zastupitelstva, kde se rozhoduje o nakládání s penězi.
Někdy nedovedu přesvědčit občany, aby byli ochotni vzdát se mnohdy i zanedbatelného kousku svého pozemku ve prospěch dobré věci, ve prospěch veřejného zájmu, nikoliv ve prospěch starosty.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po této stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
V létech předchozího volebního období se podařilo obci vybudovat kulturně-sportovní Areál Trávníky, kde postupně doplňujeme vybavení. Zařízení je provozováno příležitostně. Je zapůjčováno pro konání akcí soukromých nebo akcí spolků a sdružení. V souladu s rozpočtem podporuje obec místní sdružení rybářů, hasičů a myslivců velmi malou částkou.
Musím ale přiznat, že i obyvatelé naší obce trpí prakticky trvale nedostatkem kulturního vyžití. Není však v moci naší malé obce bez dotací zásadně změnit podmínky pro kulturně-sportovní vyžití. Za krůček k vylepšení je možné považovat chystanou realizaci dětského hřiště v Areálu Trávníky v letošním roce.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní?
Nestraší. Zažil jsem období v reálném socialismu, kdy jsem si tuto skutečnost velmi silně uvědomoval, kdy režim vytvářel zákonné podmínky, aby tohoto stavu docílil. V současné době obce ve svých územních plánech mají řešeny plochy pro další výstavbu, v praxi jsme svědky výstavby nových ulic i ve středních, bohatších obcích. Pro výstavbu nových rodinných domů využívají stavebníci kvůli nízkému obecnímu rozpočtu nezastavěných proluk. Noví obyvatelé mohou také využít stávající neobydlené rodinné domy.

Máte možnost, jako starosta, s tím něco udělat?
Jsem toho názoru, že vedení obce včetně zastupitelstva by mělo své finanční zdroje orientovat na zlepšení a zpříjemnění podmínek pro bydlení v první řadě těch obyvatel, kteří zde žijí. Na zlepšení cest, opravu a údržbu stávajících obecních objektů, ochranu krajiny a nemovitostí před přívalovými dešti a podobně. Teprve potom investovat do nových ploch pro bydlení.

Zkuste jmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
V obci žijeme mimo rušný silniční provoz v poměrně čistém životním prostředí, provozujeme vzornou mateřskou školku s dostatečnou kapacitou. V blízkosti leží krásný Kostelecký les, ráj houbařů. Po dokončení rekonstrukce obchvatu Čech a Domaželic bude i spojení s Přerovem bezpečné a rychlé. Zapomenout nemohu ani na milé a empatické sousedy a spoluobčany.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Bylo by to město Přerov, protože jsem v něm prožil
padesát let svého života a bylo by to velmi blízko Líšné.

Martin Vojáček