Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?Vladimír Martínek, starosta Horní Moštěnice

Kromě administrace a přípravy dotační investiční akce „Výstavba podporovaných sociálních bytů v obci Horní Moštěnice", která bude zahájena koncem měsíce července, již příští týden zahájíme rozsáhlou opravu fasády obecního úřadu. Zbývá dokončit povrchové úpravy odstavné plochy u areálu fotbalového hřiště a dořešit alespoň provizorním způsobem problematiku zaplavování zahrad v ulici Hliníky. Mimo tyto investiční akce se samozřejmě budeme podílet na organizaci a materiálním zabezpečení hodových oslav a dalších akcí.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Za jednoznačně největší úspěch považuji stabilizaci financování obce, neboť po pěti předchozích letech hospodaří obec s přebytkovým rozpočtem a zadluženost se podařilo snížit na přijatelnou úroveň. Neméně významný úspěch jsme zaznamenali s odpadovým hospodářstvím, jelikož se rozšířila sběrná místa tříděného odpadu a díky dotaci Státního fondu životního prostředí využíváme mobilní kompostárnu. Zapojení občanů je příkladné a odpovědné vůči životnímu prostředí. Od organizace MAS Moštěnka čerpáme dotaci na kontejnery, takže jako starosta nyní mohu navrhovat snížení poplatku za odpady pro příští rok o 100 korun. Dalším úspěchem je zapojení místních spolků a řady občanů do pořádání kulturních a sportovních akcí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Problémy jsou od toho, aby se řešily. Není větší nebo menší problém. Každý problém se jako starosta obce snažím řešit co nejzodpovědněji a ke spokojenosti občanů. Co se mi ovšem nelíbí – a zcela určitě jako starosta nejsem sám – je systém výběru a přidělování státních dotací, o kterých rozhodují úředníci bez znalostí věcí, potřeb jednotlivých obcí. Plně podporuji ten názor, že rozdělování financí státním úředníkem podle tabulek a přidělených bodů je zcela neobjektivní a vynaložené finance ze státního rozpočtu jsou v celé řadě případů neefektivně a neúčelově proinvestovány.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Oblast kultury a činnosti spolků byla jednou ze čtyř základních priorit, které jsem vytyčil při nástupu do funkce starosty. Z těchto důvodů rada obce ustanovila kulturní a sportovní komisi, která ve spolupráci s místními spolky zajištovala a zajišťuje bohatý kulturní a sportovní život v obci. Nelze zde vyjmenovat veškeré kulturní a sportovní akce, které v obci probíhají, ale jsem přesvědčen o tom, že každý občan si může z této bohaté nabídky vybrat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

O odlivu občanů z obce nelze mluvit, neboť dle statistiky za posledních pět let naopak dochází k postupnému nárůstu počtu obyvatel v obci.

Vyjmenujte tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Pokud mám vyjmenovat nějaké důvody, tak především – oblast klidové zóny v blízkosti okresního města Přerov, možnost kulturního a sportovního vyžití v obci, zajištění plné dostupnosti mateřské školky pro všechny děti v obci a základní školy pro školáky prvního až devátého ročníku.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Pokud bych si měl vybrat nějaké jiné místo ve světě, kromě obce, kde žiji, tak vzhledem k tomu, že jsem procestoval řadu zemí v Evropě i ve světě, je jediné místo, kde chci žít – Česká republika. Není nikde na světě tak krásně jako doma, tam kde se člověk narodil. Znám pouze dvě místa, kde se cítím dobře – Morava a jižní Čechy.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK