Proč tomu tak je a jak lze tuto situaci řešit, na to jsme se zeptali vedoucího odboru trhu práce Jaroslava Karlíka z Úřadu práce v Přerově.

Jaké je zastoupení nezaměstnaných starších padesáti let v evidenci úřadu práce?

Nezaměstnanost již několik let i v našem okrese trvale klesá. Projevuje se to jak v absolutních, tak relativních hodnotách. Například před pěti lety, to je v roce 2003, jsme evidovali celkem 9575 uchazečů a míru nezaměstnanosti 13,8 %, na konci loňského roku to již bylo 6067 s mírou nezaměstnanosti 8,3 %.

Rozdíl absolutních hodnot tak představuje pokles o 37%. Poněkud jiná je situace u uchazečů starších 50 let. Zde byl zaznamenán pokles jen o 11 %, z toho u kategorie nad 60 let, početně sice nejslabší, absolutní i relativní nárůst.

Jak si tuto skutečnost vysvětlujete?

Obecně především demografickým vývojem a hospodářským růstem. Tyto faktory vedou ke zvýšení poptávky po pracovní síle a snížení nezaměstnanosti.

Dále zavádění nových technologií a důraz na produktivitu vede k tomu, že zaměstnavatelé upřednostňují především flexibilní a motivované zájemce o práci. To jsou nezřídka lidé mladší, vzdělanější a nezatížení některými stereotypy, jak vyplývá i z našich zkušeností.

Jak tuto situaci řeší úřady práce?

Změny na trhu práce vedou i k přehodnocování politiky zaměstnanosti. Kromě posílení motivace k aktivnímu hledání zaměstnání dochází k přehodnocování cílových podporovaných skupin.

Vzhledem k uvedenému trendu přestává být podporováno aktivní umisťování absolventů, ale naopak důraz je kladen na uplatnění lidí starších věkových skupin, dlouhodobě nezaměstnaných a žen vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené.

Jejich zaměstnání je i naším úřadem práce podporováno formou finančních příspěvků a dotací jak v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, tak i účastí v projektech a programech financovaných z Evropských strukturálních fondů.

Zmínit můžeme například veřejně prospěšné práce, na které jsou v poslední době umísťováni s nemalým finančním příspěvkem pro obce zejména lidé starších věkových skupin.

Co byste doporučil starším lidem, kteří marně shánějí práci?

Obecně platí – i na trhu práce – že úspěšnější jsou ne ti silnější, ale ti, kteří se dokáží lépe přizpůsobit a včas reagovat na změny.

Skutečnou překážkou nebývá samotný věk, ale často přetrvávající návyky, špatná sebeprezentace, rezignace, neochota zvyšovat svou kvalifikaci a tím i osobní kapitál.

Závěrem je třeba zdůraznit, že nerovné zacházení z hlediska věku při přijímaní do zaměstnání je porušením zákona se všemi důsledky.