Ve funkci jste asi měsíc a půl,změnilo se za tak krátkou dobu něco?
Za tak krátkou dobu se nedá změnit nic zásadního, ale došlo k nastolení nového trendu. Všem zaměstnancům se snažím vštípit, že prioritní funkcí Ekoltesu je zabezpečení služeb města Hranice a až pak servisování dalších zákazníků, dále to, že se Ekoltes musí stát transparentní firmou, i proto musíme s občany lépe komunikovat. Čtenářům doporučuji, aby se podívali na webovské stránky, kde je nová záložka s názvem Otevřenost. Tam od 1. července zveřejňujeme všechny smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun, které uzavřeme s našimi dodavateli. Tento týden jsme tam zveřejnili i hospodářské výsledky za první pololetí roku 2015.

V čem vidíte největší problém dosavadního vedení Ekoltesu? Jak ho chcete řešit?
Těch věcí je více. Zanedbané jsou nejen budovy, ale i celý areál na Zborovské ulici. V nedobrém stavu je i technika. Firma nebyla kvalitně řízena, pracovníci nebyli vedeni ke vzájemné spolupráci. Ekoltes měl uzavřeny ekonomicky nevýhodné, nebo špatně fungující smlouvy. Jak z toho ven? V průběhu srpna udělá kolega z představenstva, František Purgert, věcnou i technickou inventuru celého strojového parku. Zahájil jsem pravidelné čtrnáctidenní porady vedení, které umožňují vzájemnou informovanost a jejichž výstupem jsou i důležitá rozhodnutí. Byly ukončeny některé smlouvy. Třeba smlouva o poskytování právních služeb, nebo smlouva na poskytování mobilních a telefonních služeb. Nové smlouvy šetří až padesát procent nákladů oproti smlouvám starým. Vypsali jsme výběrová řízení na internet a správu počítačové sítě. I zde jsme přesvědčeni, že dojde k významným úsporám.

Ředitel Milan Vinkler odchází ze své funkce. Proč? Nebyli jste s jeho prací spokojeni?
Bývalý ředitel odešel do důchodu. Funkci mi předal na konci června a v průběhu července čerpal řádnou dovolenou. Dne 28.7. byla podepsána pracovní smlouva s novým ředitelem, který nastoupí ve druhé polovině srpna.

Co o novém řediteli prozatím můžete říct? Co od něj především očekáváte?
Nový ředitel, který byl vybrán na základě výběrového řízení, je Václav Mikšík. Je původem z Hranic a má rozsáhlé pracovní zkušenosti, které se hodně shodují s tím, co dělá Ekoltes. Nové představenstvo musí předložit v listopadu vizi společnosti Ekoltes. Rada města schválí konečnou verzi a ta se stane podkladem pro plán na rok 2016. Prioritní povinností nového ředitele bude takto stanovený plán splnit.

Proběhly nějaké další personální změny? Přišel někdo o práci?
Žádné další personální změny nejsou plánovány. Pokud budou zaměstnanci naší společnosti plnit zadané úkoly včas a v požadované kvalitě, nemusí se o svou pracovní budoucnost bát.

Jaké jsou vaše další plány, co se týká vedení Ekoltesu?
Dovolím si zmínit připravovanou změnu, kterou uvítají všichni občané města Hranic. Od 17. srpna spouštíme zkušební provoz nového systému sečení. Ten přinese několik zásadních změn. Plocha kategorie A se nově rozdělí na kategorii A++, ty zahrnují zahrady pod zámkem), A+, což jsou exponované plochy v centru a park a A, to je zbytek původní kategorie A. Výrazně se zvýší četnost sečení, A++ až dvanáctkrát, A+ desetkrát a A osmkrát, oproti dnešnímu stavu, kdy se plocha kategorie A sekla jen pětkrát ročně. Zvýšená frekvence sekání umožní průběžné mulčování, to dramaticky zkrátí čas seče a umožní snížit náklady na sečení až o polovinu. Dále se zvýší frekvence seče u kategorie B, sídliště, z původních tří ročních sečí na pět sečí. Zbývající plochy kategorie C se sekaly dvakrát ročně, nově se budou sekat třikrát ročně. Ekoltes bude zveřejňovat plán sečí na internetu v položce Seče, a to vždy s týdenním předstihem. Každý občan tak bude moci kontrolovat, kde a jak děláme svou práci. Výše popsané zvýšení kvality zajistíme bez dodatečných finančních požadavků směrem k městu.

Je vůbec něco pozitivního na společnosti Ekoltes, přijde mi, že na ní nenecháte nit suchou. Je nějaká věc, se kterou jste spokojený?
Na Ekoltesu vidím hlavní pozitivum v lidech. Momentálně jsme ve stádiu vzájemného poznávání se a cítím, že pro mnoho lidí znamenal můj způsob řízení i určitý šok. Dovolím si ale tvrdit, že díky průběhu prvního společného měsíce pochopili, že nám jde o to, aby se Ekoltes stal spolehlivou firmou, kde zaměstnanci budou rádi a hrdě pracovat a občané budou spokojeni s poskytovanými službami.