Státní podnik bude škody, které následkem trvalých dešťů vznikly, likvidovat s použitím zemních prací, doprovodných vodohospodářských prací a také takzvaných přírodě blízkých konstrukcí. Celý projekt počítá s udržením a obnovením životních podmínek zejména pro ryby a bezobratlé.

Celá akce je rozfázována do tří etap a polkne téměř šest milionů korun.

„Projekt respektuje ekologické postupy a stabilitu toku jako významného prvku v krajině,“ uvedl k opravám ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Samotné obce Jezernice se opravy zaměstnanců Povodí Moravy nijak nedotknou.

„Při povodních jsme neměli ani tak problém s Bečvou, jako spíše s potokem Jezernice, která prochází středem obce,“ řekla starostka Jezernice Pavla Jochcová.

S čím projekt ještě počítá?

Úpravou projdou lokality Pod Křivým, Rybáře a levý břeh Uhřínovského potoku.

„V rámci vegetačních úprav odstraníme náletovou vegetaci a narušený terén po akci zatravníme,“ doplnil Fína s tím, že projekt v konstrukcích počítá s kombinací dřeva a lomového kamene.

Výstavbu může ovlivnit kvalita vody, zejména její kalení. „Tento stav ale bude krátkodobý bez negativního vlivu na ekosystém toku,“ dodal k tématu Miroslav Pauch z investičního útvaru závodu Horní Morava.

Budou se budovat dočasné sjezdy do koryta

Po ukončení zemních prací by dotčené plochy měly získat humusový povrch a budou osety travní směsí. Vše pak doplní výsadba dřevin.

Podle oficiálního vyjádření Povodí Moravy nebude nutné budovat speciální přístupové komunikace, pouze dočasné sjezdy do koryta Bečvy. V průběhu staveb prý nebudou narušeny ani pohledové funkce v krajině.

Státní podnik přistoupil k opravám s použitím přírodě blízkých konstrukcí například už v roce 2010, kdy opevňoval břehy Dyje u obce stejnojmenného názvu. S orientací na obdobný typ ekologicky korektních staveb se počítá podle možností i v některých částech v rámci protipovodňových ochran obcí regionu Pobečví. (red)