„V případě uskutečnění veškerých reálných opatření by se mohla oblast vyhnout následkům průtoků až stoleté vody,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Obyvatelé žijící v okolí Bečvy by tak byli ochráněni před průtokem až devíti set padesáti metrů krychlových za vteřinu. Podobný průtok způsobil tragické následky prvních povodní v roce 1997.

Vedení Povodí Moravy představilo celý soubor opatření, jako jsou například úpravy vedoucí ke zkapacitnění koryta řeky nebo lokální ohrazování sídel.

„Jedním z významných je i výstavba poldru u Teplic nad Bečvou,“ dodal Radim Světlík.

Výbírá se zhotovitel studie

Celou problematiku má, s pomocí technických a v co největší míře i přírodě blízkých opatření, řešit studie proveditelnosti. V ní se počítá i s návrhy jednotlivých samospráv, orgánů statní správy i nevládních organizací.

„Příslušnou Studii komplexní protipovodňové ochrany zpracuje vybraná firma na základě výběrového řízení,“ prozradil ředitel Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí na Ministerstvu zemědělství Daniel Pokorný.

Výběr zhotovitele studie bude znám nejpozději na konci června, kdy s ním bude i podepsána smlouva. Celá studie včetně všech opatření počítá s částkou okolo jeden a půl miliardy korun.

„V této částce ale ještě není zahrnut teplický poldr,“ doplnil Radim Světlík.

Stavění hrází vs. přírodní opatření

Studie se bude snažit najít ideální řešení mezi dvěmi extrémy. „Prvním je stavění hrází a druhým zase jen využití přírodních opatření. Cílem studie bude najít něco mezi tím,“ pronesl Jiří Zedníček, vedoucí provozního úseku Povodí Moravy. Stavění hrází samo o sobě totiž přináší i spoustu potíží. Ohrazování toků přináší největší problém v ovlivňování odtokových poměrů.

„Voda se sice nerozlije, ale dostává daleko větší rychlost. Navíc spousta mostů například v Přerově není kapacitně připravena na větší zvýšení hladiny,“ poznamenal Zedníček.

Proto je právě teplický poldr ve spojitosti s lokálním ohrazováním považován za jedno z nejdůležitějších protipovodňových opatření.

Poldr je navržen tak, že funkční bude až od průtoku vyššího ne je sedm set metrů krychlových za vteřinu.

„Při menším průtoku vodu zadržovat nebude. Pokud bude naopak průtok jako při stoleté povodni, voda se zadrží a odcházet bude jen zmiňovaných sedm set metrů kubických,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy.

Starostové vítají zlepšení komunikace s Povodím

Spokojeni s návrhy i se zlepšenou spoluprácí jsou i starostové jednotlivých obcí podél toku Bečvy.

„Velmi vítáme zlepšení vztahů mezi Povodím Moravy a jednotlivými obcemi u Bečvy. Opatření začínají mít řád a jsme velmi spokojeni i s informova­ností,“ sdělil spokojeně starosta Lipníku nad Bečvou Miroslav Přikryl.

Drobné úpravy, jako je zkapacitnění jezu v Hranicích nebo hráz v Lipníku, už se pozvolna rozjíždějí už teď. Protipovodňová opatření dolního toku Bečvy tak už nejsou jen planými řečmi, ale posunuly se o pořádný krok dopředu. Studie proveditelnosti by měla být vypracována do konce letošního roku a v květnu toho příštího už bude mít materiál na stole ke schválení Vláda České republiky. Pak už nebude nic bránit tomu, aby se přistoupilo k prvním větším krokům k ochraně majetku a životů lidí v okolí Bečvy. (zem)

Návrh řešení od Hranic po Teplice

Návrh řešení od Hranic po Teplice

Návrh řešení od Prosenic po Týn nad Bečvou

Návrh řešení od Prosenic po Týn nad Bečvou

Návrh řešení od soutoku s Moravou po Přerov

Návrh řešení od soutoku s Moravou po Přerov

TISKOVÁ ZPRÁVA POVODÍ MORAVY

Povodí Moravy představilo starostům návrh koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví

Více než 110.000 obyvatel na dolním toku řeky Bečvy má nyní šanci získat reálnou ochranu před povodněmi, které v minulosti devastovaly místní sídla zejména v roce 1997 a později v roce 2010. Povodí Moravy, s. p. totiž představilo starostům z regionu návrh koncepce staveb komplexní protipovodňové ochrany pro zdejší města a obce. V případě uskutečnění veškerých reálných opatření, by se mohlo vyhnout následkům průtoků až stoleté vody. Obyvatelé žijící v okolí řeky Bečvy by tak byli ochráněni před průtokem až 950 m3 za vteřinu, tedy vodou, která způsobila tragické následky v roce 1997.

Povodí Moravy s.p. představilo starostům v regionu Pobečví návrh koncepce protipovodňové ochrany až pro 110.000 obyvatel. Jedná se o celý soubor opatření, jako jsou například úpravy vedoucí ke zkapacitnění koryta řeky nebo lokální ohrázování některých sídel. Jedním z významných opatření je i výstavba poldru Teplice.

V případě provedení všech staveb by se obce vyhnuly i ničivým následkům stoleté vody. „Povodí Bečvy je jedním z˙povodněmi nejvíce ohrožených území v˙zemi,“ připomněl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík.

Tuto problematiku má, s pomocí technických a v co největší míře i přírodě blízkých opatření, řešit studie proveditelnosti. Počítá se v ní s návrhy samospráv, orgánů státní správy i nevládních organizací. Příslušnou Studii komplexní protipovodňové ochrany zpracuje vybraná firma na základě tendru, který bude vypsán po souhlasu Ministerstva zemědělství. Úředníci již mají příslušnou dokumentaci i zadávací obchodní podmínky.

Jako jedno z komplexu protipovodňových opatření v Pobečví bude studií posouzen i poldr (suchá retenční nádrž) Teplice.

Stavba se však dotýká více než 770 vlastníků pozemků, s nimiž bude Povodí Moravy dále jednat. „Ve spolupráci se zastupitelstvy musíme srozumitelně a dále vysvětlovat lidem celou problematiku, principy funkce poldru a jak bude sloužit ostatním,“ doplnil Radim Světlík.

Na řekách Bečvě a Moravě jsou klíčovými faktory úhrn a intenzita srážek, délka jejich trvání a plošný rozsah jejich výskytu. S nebezpečně zvýšeným odtokem je třeba počítat již při 40 až 50 mm denního úhrnu dešťových srážek a hrozba povodňových škod se zvyšuje s každými dalšími 50 mm. Povodí Bečvy má přitom mimořádný význam pro hlavní povodí řeky Moravy, protože svými průtoky významně ovlivňuje její vodnost. Ochrana před povodněmi není teď uspokojivě dořešena mimo jiné ve městech a obcích jako je Přerov, Teplice nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Troubky, Týn nad Bečvou a Rokytnice.

Základní fakta o poldru Teplice nad Bečvou

Místo a plocha: horní tok Bečvy; Teplice nad Bečvou, Skalička; 700 hektarů
Objem zadržované vody: 35 milionů m3
Délka a výška hrází: 6,8 kilometru, 12,5 metru
Chrání území: o ploše 5800 hektarů
Cena: 2,3 miliardy korun
Možný termín zahájení stavby: rok 2013
Délka stavby: dva až tři roky

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku