V kterých firmách má město Hranice své zástupce v představenstvech společností a dozorčích radách?

Město Hranice má majetkovou účast ve společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Přerov, v akciové společnosti Ekoltes a v hranické nemocnici.

V těchto firmách má v představenstvech, dozorčích radách a valných hromadách své zástupce, kteří dohlížejí na správu majetku.

V těchto funkcích stráví spoustu času, je to práce jako každá jiná, podílejí se na chodu těchto firem.

Jakou odměnu dostávají za práci v těchto firmách?

Uvolnění funkcionáři – což je v případě Hranic místostarostka a starosta, nemají ze zákona nárok na odměnu ve společnostech, kde má město majetkovou účast.

U ostatních je to podle rozhodnutí valné hromady.

Koho město delegovalo do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov (VaK)?

Na valnou hromadu společnosti VaK jsem byla delegována já. Valná hromada je složena z vlastníků společnosti a laicky řečeno, je logické, že když jednám o své společnosti, že si za to nenechám platit.

Kromě mě je v představenstvu VaK Miroslav Nehyba. Město totiž nemusí delegovat jen zastupitele, ale může poslat kohokoliv, o kom se domnívá, že je kompetentní, že je dobrý manažér.

A pak záleží na rozhodnutí valné hromady, kdo se stane členem představenstva.

Kdo zastupuje město v hranické nemocnici?

V hranické nemocnicimá město Hranice dva zástupce. V představenstvu je starosta Miroslav Wildner, tam je to takto letitým zvykem, je to tzv. zlatá akcie, starosta z této funkce nemá žádný příjem, vykonává to v rámci svých pracovních povinností, v rámci odměny starosty.

Kromě toho je členem valné hromady doktorka Jana Švarcová, ta pobírá odměnu, jejíž výši určuje valná hromada.

Společností, ve které má město stoprocentní majetkovou účast, je Ekoltes. Jak je to tady?

Funkci valné hromady vykonává v Ekoltesu Rada města Hranic. Předsedou dozorčí rady je Josef Úlehla a členy Martin Los a Milada Hilscherová za zaměstnance firmy.

Předsedou představenstva je Radek Hlavinka, členy představenstva jsou Jaroslav Sedláček, Vojtěch Zima, Radek Průcha a ředitel společnosti Milan Vinkler.

Jaké jsou odměny v této společnosti?

Odměny v této společnosti, které se vyplácejí členům představenstva a dozorčí rady, jsou platné už několik let.

Byly stanoveny ještě v době, kdy byl starostou Hranic doktor Rudolf Novák, někdy kolem roku 2001. Pro předsedu představenstva a předsedu dozorčí rady je to částka 7,5 tisíce korun měsíčně, pro členy představenstva a členy dozorčí rady je to pět tisíc měsíčně.

Je to odměna za práci, kterou tito lidé vykonávají vedle své práce, ve svém volném čase a na úkor svých koníčků nebo svých rodin.

Jaké jsou měsíční odměny zastupitelů?

Ty se řídí nařízením vlády a měsíční odměna vychází z počtu obyvatel města nebo obce. V Hranicích měli zastupitelé 690 korun měsíčně, od 1. března dochází ke změně na 780 korun měsíčně.

Radní měli za svou činnost 2020 korun měsíčně, od 1. března došlo k navýšení této částky na 2250 korun.

Je nutné si uvědomit, že jednání rady se konají minimálně dvakrát měsíčně, trvají celý den a radní se musí na toto jednání připravit, prostudovat si materiály, zjistit si informace.

Předsedové výborů a komisí dostávali měsíčně 1400 korun, od března se tato částka navýšila na 1600 korun.