Peníze bude možné čerpat až do roku 2013. O tom, na co a za jakých podmínek budou finanční prostředky rozdělovány, jsme si povídali s Františkem Kopeckým z organizace Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Jak se budou dotace z programu LEADER rozdělovat?

Postup pro získání dotace je podobný jako u jiných programů Evropské unie s tím rozdílem, že o úspěchu žadatelů bude rozhodovat samo Rozvojové partnerství.

V praxi to znamená, že každoročně na základě široce propagovaných veřejných výzev mohou žadatelé z řad zemědělců, neziskovek, podnikatelů, obcí i dalších předkládat žádosti vytvořené dle podrobných návodů a podmínek, které Rozvojové partnerství včas zveřejní.

Bude možné získat peníze na jakýkoliv projekt?

To bohužel ne, dotaci mohou získat jen určité typy projektů přesně v souladu se záměrem Měníme Hranicko, ve kterém Rozvojové partnerství ve shodě s veřejností stanovilo hlavní oblasti rozvoje regionu.

Jsou to zemědělství, lesnictví, volnočasové areály, veřejná prostranství, služby občanské vybavenosti a služby cestovního ruchu.

Vždy se musí jednat o investiční projekty, dotace tedy bude možné získat především na výstavbu, modernizaci a obnovu budov, areálů, prostranství, provozů a technologií.

Maximální výše dotace se pohybuje od jednoho do dvou milionů korun. Oprávněné výdaje projektů jsou přesně vymezeny stejně jako další podmínky.

Jsou už stanovena pravidla pro žadatele?

Na jejich přesné podobě se intenzivně pracuje. Už teď je ale jisté, že se dotace budou rozdělovat na základě tzv. fichí, jakéhosi předpisu, který pro každou oblast přesně stanovuje, kdo a na jaký účel může dotaci získat a co pro to musí udělat.

Program Měníme Hranicko obsahuje celkem sedm fichí, přičemž již během června či července budou vyhlášeny všechny, kromě lesnické infrastruktury.

V dalších letech se pak budou výzvy znovu opakovat, maximálně v dvouletých cyklech pro každou fichi. Tabulka fichí velmi stručně a zjednodušeně uvádí hlavní typy záměrů, na které lze dotace získat.

Tak jako u jiných dotací z Evropské unie jsou vymezení podrobnější, existuje spousta výjimek a upřesnění, takže se zájemci musí s pravidly podrobně seznámit.

Kdy bude možné o dotace žádat?

Jelikož byla realizace strategického plánu Měníme Hranicko schválena teprve před pár dny, teprve začínámes přípravou všech potřebných podkladů, které budou včas zveřejněny. Zatím ale nelze stanovit přesné datum zveřejnění výzev.

Chystáme však na následující týdny intenzivní propagační kampaň, díky které se všichni zájemci včas dozvědí všechny potřebné informace. Budou nabízeny bezplatné konzultace a informační semináře pro žadatele.

Již nyní však zájemci naleznou první sadu informací na webu Rozvojového partnerství Hranicko.

Co musí žadatelé splnit, aby se o dotaci mohli ucházet?

Některá doporučení můžeme dát už teď. Pokud investiční záměr odpovídá zde uvedeným oblastem, lze už podnikat první kroky. Jde především o zhodnocení finančních možností a hledání dalších zdrojů žadatelů.

Kromě toho, že dotace pokryje jen část nákladů, jsou totiž dotace z EU vypláceny zpětně, takže žadatel musí nejdříve celou investici zaplatit ze svého a pak teprve požádat o proplacení.

Další nezbytnou podmínkou je mít už v době podání žádosti pravomocné stavební rozhodnutí nebo vyjádření stavebního úřadu, že stavební rozhodnutí není potřeba.

U projektů na veřejná prostranství, sportoviště a objekty pro spolkovou činnost je také důležité zapojení veřejnosti, kladné body se získávají i za to, nakolik je obsah projektu výsledkem přání veřejnosti či budoucích uživatelů.

Na co lze žádat peníze?

Fiche 1- Rozvoj zemědělských podniků - rekonstrukce, modernizace a výstavba objektů, nákup technologií pro živočišnou a rostlinou výrobu, investice do objektů a zařízení pro využití OZE

Fiche 2- Zemědělské a potravinářské produkty - zlepšení skladování a odbytu, investice do provozů na zpracování zemědělských a potravinářských produktů

Fiche 3- Lesnická infrastruktura - výstavba a obnova lesních cest, úprava vodního režimu v lesích

Fiche 4- Lesnická technika -stroje a zařízení pro údržbu lesních porostů, prvotní zpracování dříví, budování a údržba lesních cest a stezek

Fiche 5-Veřejná prostranství - obnova veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně, parkové úpravy, autobusové zastávky

Fiche 6-Spolkový život a sport -výstavba, obnova, rekonstrukce, vybavení volnočasových areálů, sportovišť, výletišť, objektů pro spolkové aktivity apod., výstavba a obnova přilehlých sociálních zařízení a parkovišť, výstavba, modernizace knihoven, informačních center

Fiche 7- Rozvoj cestovního ruchu - výstavba, obnova či rozšiřování stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit, půjčoven sportovního vybavení, budování turistických a naučných tras, rozvoj hipoturistiky