Manželství totiž nemusí skončit se stejnou rychlostí, jako začalo v obřadní síni. Rozvod trvá několik měsíců i let a může jej provázet řada komplikací.

Tato událost dokáže zacloumat psychikou zúčastněných, alekamenem úrazu bývá také uspořádání majetkových vztahů. Dobře se vdát či oženit je těžké, ale dobře se rozvést bývá složitější.

Kdo častěji podává žádost o rozvod – ženy či muži? Jaký je nejčastější důvod rozvodu a jak vůbec probíhá rozvodové řízení?

Na tyto a další otázky odpovídala předsedkyně Okresního soudu v Přerově Táňa Šimečková.

Kolik manželských párů bývá ročně rozvedeno Okresním soudem v Přerově?

Když srovnáme loňský rok například s rokem 2003, tak loni bylo evidováno 437 rozvodů a před čtyřmi lety 430. Ze statistiky vyplývá, že počty rozvodů se během roku pohybují v rozmezí zhruba od 420 do 440.

Nejméně rozvodů jsme za poslední čtyři roky zaznamenali v roce 2004, kdy bylo rozvedeno 360 manželství.

Můžete popsat, jak probíhá rozvodové řízení? Jaké náležitosti musí být splněny, aby mohli být manželé rozvedeni?

Zákon o rodině nabízí dvě možnosti, a to rozvod sporný a nesporný. Pro oba platí, že jsou-li v manželství nezletilé děti, nejprve musí být ve zvláštním řízení provedena úprava poměrů k těmto dětem na dobu po rozvodu.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi těmito rozvody?

U nesporného rozvodu musí být splněny podmínky, že manželství trvalo alespoň rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý z manželů připojí.

V takovém případě soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede. Musí být však předloženy náležité písemné smlouvy včetně pravomocného rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu.

Kolik manželství skončí nesporným rozvodem, to znamená na základě dohody mezi manželi?

Je to zhruba tak dvacet procent z celkového počtu rozvodů.

Sporný rozvod, jak už z názvu vyplývá, bude asi mnohem složitější.

U sporného rozvodu může soud manželství rozvést na návrh některého z manželů, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

Zde tedy soud provádí dokazování k tomu, který z manželů a proč rozpad manželství zavinil. Tento rozvod přichází do úvahy tam, kde se manželé nedohodli ohledně majetku nebo nedosáhli shody v úpravě výchovného prostředí nebo výživného na děti.

Jak soud postupuje v případě, že některý z manželů s rozvodem nesouhlasí?

Pokud některý z manželů s rozvodem nesouhlasí, přitom se právě tento partner na rozvratu manželství porušením manželských povinností nepodílel a rozvodem by mu byla způsobena závažná újma, soud návrh na rozvod manželství zamítne.

Ovšem musí být prokázány mimořádné okolnosti, které svědčí ve prospěch zachování manželství. Těmito mimořádnýmiokolnostmi není však skutečnost, že se manželé nedohodli na vypořádání majetku, protože od právní moci rozvodu manželství mají tři roky na to, aby se na vypořádání majetku dohodli nebo podali žalobu u soudu.

Pokud však manželé žijí odděleně déle než tři roky, soud manželství rozvede i přes nesouhlas tohoto manžela.

Jak často lidé využívají rozvodu bez své přítomnosti?

Je to asi tak v pěti procentech z celkového počtu rozvodů. U sporného rozvodu je ale účast obou manželů nutná. Pokud se některý z manželů bez omluvy k soudu nedostaví, tak soud může takové řízení přerušit a nové jednání nařídit až k návrhu účastníků nejdříve po třech měsících.

Existuje povinnost soudu usmiřovat manžele, domlouvat jim, že si slíbili věrnost a zda si rozvod tedy nerozmyslí?

Takováto povinnost je formulována v občanském soudním řádu, dle kterého soud vede manžele k odstranění příčin rozvodu a usiluje o jejich usmíření.

Ve skutečnosti jsou v převážné většině případů manželé s rozchodem srovnáni a bylo by naivní domnívat se, že se soudu usmíření může podařit.

Už při vstupu účastníků do jednací síně zkušený soudce pozná, kde se rozcházejí přátelé, kde lidé cizí a navzájem si lhostejní, a kde rozchod minimálně jednoho z nich bolí.

Pouze v posledním uvedeném případě nabízím možnost přerušení řízení a zjišťuji zájem o terapii v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Pokud je však druhý partner pevně rozhodnut, moc šancí na usmíření není.

Je pravdou, že lidé se v poslední době rozvádějí ve vyšším věku?

Věk účastníků rozvodů se skutečně v poslední době zvýšil, což souvisí s vyšším věkem, v němž snoubenci v posledních letech uzavírají sňatek.

Jaký důvod rozvodu nejčastěji manželé uvádějí?

Ve většině případů je to rozdílnost povah, objevuje se i alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, a zřídka se vyskytuje důvod zlé nakládání.

Co se skrývá pod pojmem „rozdílnost povah“?

Pokud se týče zaklínadla „rozdílnost povah a zájmů“, pak bychom se mohli shodnout na tom, že rozdílní jsme všichni jak v povahách, tak v zájmech.

Pokud partneři tyto rozdílnosti překonat umí, pak se nerozvádějí. Pod tuto příčinu lze zahrnout neshody finanční, ve výchově dětí, rozdílné názory na trávení společného volného času.

Pokud jsou rozcházející se manželé na všem dohodnuti, pak tato příčina nikoho neuráží, neponižuje a s hlavou vztyčenou ji na své straně každý unese.

Kdo častěji žádá o rozvod - ženy či muži?

Častěji rozvod navrhují ženy, a to v poměru 71 % žen na 29 % mužů.

Jak dlouho může rozvod trvat od podání návrhu po vynesení rozsudku?

Pokud se jedná o bezdětné manželství, kde oba partneři s rozvodem souhlasí, soudce má mimořádně volný termín, účastníci se vzdají práva na odvolání a soudce vyhotoví rozsudek bezprostředně po jednání, může být manželství pravomocně rozvedeno do měsíce.

U manželství s dětmi nelze jednat, dokud nejsou upraveny poměry k dětem. Nejdéle trvají rozvody, v nichž jeden z partnerů s rozvodem manželství nesouhlasí.

Zde probíhá odvolací řízení a proces trvá i déle než rok.

Vzpomínáte si ze své praxe na nějaké zajímavé případy rozvádějících se manželů, které vám utkvěly v paměti?

Vzpomínámsi například na rozvod staršího manželského páru, který spolu nebydlel už 20 let. Muž přijel k rozvodovému stání v zimě z Čech. Když jsem mu řekla, že se mohl omluvit a návrhu bych vyhověla i bez jeho přítomnosti, tak odpověděl, že se na manželku těšil a byl na ni zvědavý, takže muta cesta stála za to.

V paměti mám mladé manžele, u nichž se mi nejevilo, že jsou k sobě lhostejní. Z nezkušenosti spíše k sobě neuměli udělat vstřícný krok. Na rozvodu však i přes domluvu trvali, proto jsem manželství rozvedla.

Po jednání jsem vyhotovila rozsudek písemně a na rozsudek si měl manželský pár vyčkat na chodbě. Na vyvolání se však do jednací síně mladí manželé nedostavili.

Zapisovatelka po nich začala pátrat po chodbách soudu. Trvalo asi patnáct minut než se zmateně vrátila s tím, že je našla v postranní chodbě v objetí. Vše jsme na jejich žádost stornovali.

Tento příběh však bohužel nemá happy end. Po deseti měsících žena rozvodové řízení obnovila, ale už s tím byli oba evidentně vyrovnáni.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika