Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Každý den je nejdůležitější jiná věc. Ještě různější je názor obyvatel obce, co je nejdůležitější věc, jež teď máme vykonat. Takže se jako zastupitelé občanů snažíme hlavně postupně zlepšovat technickou vybavenost obce a její vzhled. Nyní je to tedy úkol dokončit územní řízení pro stavbu splaškové kanalizace a ČOV. Současně však finišujeme se zahájením rekonstrukce chodníků v hlavní ulici, na kterou jsme dostali příslib dotace a musí být realizována ještě letos.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Podle mého názoru je to získání registrace a zahájení činnosti terénní Pečovatelské služby Čechy. Chceme, aby jejím smyslem byla pomoc našim seniorům prožít stáří v obci, kde mají své bydliště, přátele a známé prostředí. Aby se nemuseli hned stěhovat do domovů pro seniory, když začnou potřebovat pomoc a jejich rodiny jim ji jinak trvale nedokážou zajistit. Inspirovali jsme se v obci Heršpice u Slavkova, kde podobná pečovatelská služba již několik let funguje. Díky nezištné pomoci jejich starosty Jiřího Zieglera a samozřejmě i díky aktivitě současné pečovatelky Květuše Bouchalové z Čech a akreditované sociální pracovnice Jany Pospíšilové z Radkovy Lhoty se nám podařilo nakonec tuto službu občanům zajistit.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Problémy jsou dva, notoricky stejné a trvalé: čas a peníze. Oba významně omezují možnost rychle splnit vše, co občané od obce očekávají a požadují. A tak se snažíme v rámci těchto omezení překonávat ostatní „drobné" problémy a zajišťovat jak běžný život obce, tak i další potřeby a požadavky obyvatel.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Jak kvalitně zajišťujeme kulturní a společenské vyžití obyvatel, se mi těžko posuzuje. Myslím si ale, že se snažíme nabídnout občanům během roku řadu pravidelných společenských a kulturních akcí a každý rok připravit i něco zajímavého navíc. Samozřejmě je to vždy spojeno s aktivní skupinou obyvatel, která pro ostatní tyto akce vymyslí, připraví a realizuje. Kromě Sboru dobrovolných hasičů Čechy sice nemáme žádný registrovaný spolek, ale máme zato aktivní skupiny obyvatel, které jsou propojeny i se sousedními Domaželicemi.

Řada připravovaných akcí je tak společná pro obyvatele obou obcí a současně se nesnažíme si konkurovat. Obě zastupitelstva zřídila pro záštitu takových akcí kulturní výbory, které dobře spolupracují. Musím konstatovat, že aktivnější částí obyvatel jsou ženy – například takový neformální Spolek žen Čech a Domaželic. Ale významné akce pořádají i naši dobrovolní hasiči, kteří také zajišťují kroužky mladých hasičů pro děti a mládež, což je také nemalý přínos.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Bohužel i naše obec se v několika posledních letech vylidňuje. Je to i z toho důvodu, že nemáme připraveny lokality se sítěmi pro výstavbu nových částí obce. Brzdou jsou ony dva výše uvedené problémy – zejména ten finanční. V každém případě si myslím, že pokud místa pro výstavbu obec připraví, podaří se získat i zájemce o stavbu, a zastavit tak pokles počtu obyvatel.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Celkem dobře fungující infrastruktura a lehká dostupnost většího města – Přerova, vcelku příjemné, hezké prostředí a lidé a existence, dle mého názoru, pestrého společenského života.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Asi bych si vybral obec, kam se přiženil můj otec a kde jsem prožil dětství – Květnou u Uherského Brodu.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK