Dominantou je šedesátimetrový kostel viditelný i z dalekého okolí.

Obyvatelé nedostatkem kulturního vyžití podle starostky Jiřiny Mádrové netrpí.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Důležitých věcí, které je třeba vykonat, je mnoho. Jedním z velkých problémů naší obce je stav místních komunikací a chodníků. Vzhledem k finanční náročnosti a rozpočtu obce se tedy opravy musí realizovat postupně podle jejich důležitosti a také v návaznosti na možnost získání dotací. Pokud bych měla jmenovat konkrétněji, tak je to rekonstrukce místní komunikace směrem k hřišti. Nyní čekáme na povolení stavebního úřadu a s rekonstrukcí se začne na jaře příštího roku. V návaznosti na to je třeba také ve zmíněné části dobudovat síť veřejného osvětlení. Poté budou dle možností následovat i opravy dalších úseků komunikací.
Dalším důležitým úkolem je zadání vypracování nového územního plánu obce, který bude navazovat na dokončení právě probíhajících pozemkových úprav. Když pominu věci materiální, je pro mne velice důležité, aby v obci vládla příjemná atmosféra a pospolitost občanů. K tomu přispívají především různá společenská a sportovní setkání pořádaná místními spolky a základní a mateřskou školou. Na těchto akcích se mohou naši občané lépe poznat, odpočinout si od všedních starostí a prohloubit si vzájemné mezilidské vztahy.
Trápí nás také neutěšený stav kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Není sice obecním majetkem, je však dominantou obce, a proto si přejeme, aby se podařilo najít prostředky na jeho opravu v některém z dotačních titulů.

Co považujete za největší úspěch obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Všechno, co se podaří zrealizovat, je malým úspěchem. V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci místní komunikace větev F ve výši 300 tisíc korun v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, která momentálně probíhá. Podařilo se provést drobné opravy a výměnu oken na objektu šaten sportovního areálu. Během měsíce září proběhne závěrečné jednání směřující k dokončení pozemkových úprav zahájených na začátku roku 2011.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Nedostatek finančních prostředků na udržování obecního majetku a financování investičních akcí pro další rozvoj obce. Také stále narůstající administrativní zátěž a složitá administrace při čerpání dotací.
S problémy, které je třeba řešit, se však člověk setkává v každém zaměstnání, tudíž i my starostové se s nimi musíme poprat.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Myslím, že naše obec netrpí nedostatkem kulturního a společenského života. Díky naší základní a mateřské škole, místním spolkům (SC Stará Ves, SDH Stará Ves, Klub důchodců Stará Ves, Myslivecký spolek Stará Ves a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Ves) a hlavně díky jejím aktivním členům je v průběhu roku uskutečněno mnoho kulturních a společenských akcí, ať už pořádaných jednotlivými spolky samostatně např. Drakiáda, Dětský den s hasiči, Myslivecký den pro děti, Turnaj v malé kopné, zajištění třídenních hodových oslav, nebo ve vzájemné spolupráci i společně s obcí jako např. Sázení stromů, Vítání občánků nebo Vánoční zastavení na návsi.
Obec činnost spolků dle svých možností finančně podporuje, neboť chce ocenit jejich úsilí a podpořit také jejich práci s dětmi a mládeží. Většina těchto akcí se odehrává ve venkovních prostorách, protože obec bohužel disponuje pouze malým společenským sálem, který je pro konání větších kulturních a sportovních akcí zejména v zimním období nedostačující.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Odlivem obyvatel zatím netrpíme. V posledních letech zaznamenáváme mírný přírůstek obyvatel, což nás velmi těší. Přistěhovalo se k nám mnoho mladých rodin, které buď postavily nové rodinné domky, nebo koupily starší a postupně je opravují. V posledních letech je to vidět také na naplněnosti kapacity naší mateřské školy. Noví občané se i velmi dobře začleňují do činnosti spolků naší obce.

Zkuste jmenovat tři důvody, proč se ve vaší obci dobře žije.
Obec se nachází v klidném a přírodou obklopeném prostředí. Vzhledem ke své poloze je od nás nádherný rozhled do širokého okolí. Máme dobrou dopravní dostupnost a základní služby pro obyvatelstvo – základní a mateřskou školu, poštu, dvě prodejny potravin, pohostinství a nechybí zde základní infrastruktura, jako je vodovod, plyn a kanalizace zakončená ČOV.

Pokud byste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Konkrétní místo nedokážu jmenovat. Ráda si někam vyjedu na dovolenou, třeba k moři, ale pak se zase ráda do naší Staré Vsi vracím. Pokud by to bylo nutné, byla by to určitě zase vesnice, protože je v ní – na rozdíl od města – více klidu.

Martin Vojáček