Krátkodobá opatření k nápravě by měla být hranickými zastupiteli schválena do léta, dlouhodobá do podzimu.

Kvalitu ovzduší měřili v Hranicích pracovníci ostravského Zdravotního ústavu po dobu devadesáti dnů. Měření na deseti vytipovaných stanovištích probíhalo na území města od loňského srpna do letošního února tak, aby byla zmapována topná i netopná sezona.

„Městem Hranice prochází významná tranzitní komunikace I/47 a je zde velký bodový zdroj REZZO I (Cementárna Hranice na Moravě),“ uvádí se v závěrečné zprávě Zdravotního ústavu Ostrava.

Označení REZZO I nesou velké stacionární zdroje znečišťování. Velkou měrou se však ve městě na snížené kvalitě ovzduší podílejí také lokální topeniště. Na výsledcích měření se však projevují i zplodiny z Ostravska a dalších průmyslových měst a při extrémních povětrnostních podmínkách ještě z mnohem větší dálky.

Z výsledků monitoringu vyplynulo, že nejvíce trpí Hranice prašností. Z devadesáti sledovaných dnů byla ve čtyřiapadesáti dnech nadlimitní. Legislativa přitom povoluje překročit stanovený limit jen pětatřicetkrát do roka.

Na velice nízké úrovni se naopak pohybují koncentrace oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého. Také u oxidu dusičitého nebyl během měření překročen denní ani roční povolený limit. Horší ozon naměřil zdravotní ústav během deseti letních dnů, přičemž legislativa povoluje odchylku k horšímu v průměru jednou měsíčně.

„Obecně platí, že z třiceti procent ovlivňuje kvalitu ovzduší průmysl, z dalších třiceti procent doprava, a stejnou měrou se na něm podílejí zdroje topení,“ řekl na poslední schůzi zastupitelstva Jiří Bílek, odborný garant hodnotící zprávy o kvalitě hranického ovzduší.

Zastupitelé si z jeho úst vyslechli výtah z výsledků měření a poté se pustili do diskuse. „Jsem rád, že znovu proběhl monitoring ovzduší, ale musím konstatovat, že jeho výsledky jsou alarmující,“ vyjádřil názor například Vladimír Juračka. Nejvíce ho prý vyděsil významně nadlimitní výskyt karcinogenních látek.

Největší část diskuse se točila kolem automobilů. Padl neoficiální návrh zpoplatnit další parkovací zóny ve městě nebo do některých lokalit úplně zakázat vjezd. „Pokud se nezaměříte na všechny tři druhy zdrojů znečišťování, pak nic nevyřešíte,“ podotkl k tomu po chvíli Bílek. Radnice by se podle něj neměla soustředit jen na dopravu.

Stejně důležité je, aby se na ochraně životního prostředí podílely také průmyslové firmy a občané. „Můžete na ně apelovat, aby přešli na ekologičtější způsob vytápění, ale mohlo by to vypadat jako jejich perzekuce,“ poukázal na možné riziko Bílek.

Některá opatření ke zlepšení kvality ovzduší již město praktikovalo. V posledních třech letech například pravidelně navyšuje rozpočet na očistu ulic. „V letech 2007 a 2008 jsme do očisty nad rámec běžného stavu investovali vždy 1,8 milionu korun, a to i s ohledem na výstavbu dálnice. Teď už je hotova, ale přesto jsme letos opět věnovali do očisty více peněz než běžně, a to o 1,3 milionu korun,“ uvedl tiskový mluvčí města Hranic Petr Bakovský.

Dalším opatřením proti zvýšené prašnosti je masivní výsadba stromů, především kolem zmíněné dálnice. Návrhy dalších opatření by se měly v ucelené podobě objevit na programu červnového a zářijového zasedání zastupitelstva.