Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Je toho samozřejmě více a v kontextu se to vztahuje a propojuje k sobě. Především odkupy pozemků k rozšíření možnosti bytové zástavby v lokalitě Horní Újezd v Beňově, odkupy pozemků k rozšíření přístupové cesty k této zástavbě. S pozemky k výstavbě rodinných domů je spojen také následný projekt na rozšíření této komunikace s výstavbou inženýrských sítí pro rodinné domy. Spolu s tím úzce souvisí nabídka stavebních míst pro občany, investice, údržba, provoz a udržení naší základní školy a mateřské školky.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Nevím, zda to lze nazvat jako úspěch či neúspěch, standardně žádáme a dosahujeme na různé dotace v rámci Olomouckého kraje na Rozvojové operační programy v rámci ČR a ministerstva ČR. Letos realizujeme opravu kapličky sv. Floriána v Beňově. Část této opravy budeme hradit z přidělené dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje, který nám také přidělil dotaci pro naši jednotku dobrovolných hasičů na nákup zásahového hasičského vozidla. Z vlastních zdrojů jsme zakoupili sekací stroj Kubota 1600 k sečení obecních prostranství a ploch.

Podali jsme žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR k provedení vodovodu v místní části Prusy v lokalitě Hliník, celková délka nového vodovodu má být zhruba půl kilometru. Zda ji obdržíme, nám oznámí po vyhodnocení. Podotýkám jen k této stavbě, že projektová dokumentace byla zpracována v roce 2001 a byla přepracována již třikrát a o dotaci jsme žádali od roku 2003 celkem pětkrát – chce to prostě vydržet.

Letos jsme podali dotaci k dokončení chodníků a schodů a úprav okolí kolem křížů na veřejném prostranství v místní části Prusy, ale dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na letošní rok nám nebyla přiznána. Některé práce si tedy provádíme sami za pomoci místních živnostníků a podnikatelů. Letos se provedla instalace kovaného zábradlí u kaple v Prusích a následně probíhají práce s výstavbou opěrné zídky s dlážděním u kříže v Prusích ve směru na obec Čechy.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Především finance a rozsáhlá administrativa. Zde chci poděkovat občanům, spolkům a neziskovým organizacím a pracovníkům obce, zastupitelstvu současnému i minulému, že se podařilo eliminovat a splatit během 7 let veškeré dlužné částky obecního rozpočtu. Náročné období jsme prožili po povodních a přívalových deštích v roce 2010, kde byla poškozena velká část majetku obce a také občanů obce. Opravy se podařilo realizovat v roce 2011 hlavně z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR a také z financí z Evropského fondu sounáležitosti za velmi dobré a úzké spolupráce s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje s Ministerstvem financí ČR.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Obec Beňov se vymyká v této věci svému okolí, není pátku, soboty a neděle, kdy se v obci něco neděje. Působí zde deset spolků a neziskových organizací, tři občanská sdružení, občané – farníci římskokatolické církve, máme zde i hudební rockovou skupinu Tchoři.

Tvorba kulturního, společenského a sportovního vyžití je zde velká a každoroční lednové setkání zástupců spolků a kulturní komise při tvorbě kulturního kalendáře obce je velmi náročné. V této věci obec významně podporuje ze svého rozpočtu všechny, kdo mají dobrou vůli pracovat na tomto poli jak finančně, tak materiálně.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Lidé odcházejí a přicházejí – v této věci jde především o vytvoření podmínek pro občany, aby se tak nestávalo. Je na nás, aby rodiče své děti umístili do naší základní a mateřské školy, aby ze strany obce byla podpora kulturního, společenského a sportovního vyžití, podpora spolků a neziskových organizací a vytvoření možnosti výstavby rodinných domů. K tomu přispívá i stálá oprava a modernizace majetku obce, údržba veřejných prostranství a celkového vzhledu obce včetně obecního lesa a celého katastru. Podpora a rozvoj živnostenské činnosti v obci a spolupráce s podnikateli a zemědělci, kteří zde vytvářejí pracovní příležitosti.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

V dnešní velmi uspěchané a náročné době na zaměstnávání se stále v naší obci najdou aktivní občané, kteří se zapojují do aktivit obce, spolků, neziskových organizací a přiloží ruku k dílu, dokážou se sdružovat a vytvářet kulturní, společenské a sportovní vyžití pro ostatní.

Oceňuji vzájemnou spolupráci a vytváření příjemného zázemí a prostředí pro děti a předškoláky za spolupráce rodičů s učitelským sborem v základní a mateřské škole s podporou obce.

Obec se nachází v kopcovité krajině s krásným prostředím okolní přírody. Upravená náves s veřejnými prostranstvími, čistotou se sadovými okrasnými stromy, keřovými, alejovými výsadbami, je stálou starostí zaměstnanců obce a především hlavně občanů.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Zní to trochu nelogicky, ale u protinožců, tedy v Austrálii.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK