Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Nejdůležitější věc je velmi těžké posoudit, poněvadž každý občan vesnice má svou představu o tom, co je pro něj nejdůležitější.

Pro někoho je to cesta, pro jiného chodník a další vidí veřejná prostranství a budovy, spolky zase vidí předmět své zájmové činnosti.

Přesto je ale vždy na zastupitelstvu obce, čemu dá při rozhodování přednost.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Tato otázka je špatně směrována. Na odpověď je nutno se ptát občanů, protože ti posuzují, co je ve vesnici dobře a co špatně. Samozřejmě, že heslo „není člověk ten ,aby se zavděčil lidem všem" platí i zde.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Je to smutné, ale celková situace ve společnosti se projevuje taktéž na funkčnosti obcí. Hlavním problémem jsou finance. Tím myslím dotační programy, jejichž prosazování jak v rámci kraje, tak i celé republiky je složité. Roztříštěnost oblastí dotací je neuvěřitelná.

Nicméně i mezilidské vztahy nejsou vždy v té správné rovině.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Oblast kultury a spolkové činnosti je v obci živá, a to především díky dobré práci předsedkyně kulturní komise paní Fuksové, která má snahu o rozšiřování tohoto dění. Výčet akcí je možno zhlédnout na internetových stránkách obce Domaželice.

V obci se koná vítání občánků, společný obecní ples, oslavy dne matek, dne dětí, čarodějnický rej, slaví se masopust s voděním medvěda, hody, akce na ukončení prázdnin, setkání seniorů či vánoční koncerty. Část výše jmenovaných akcí se provádí ve spolupráci se sousedními obcemi Čechy a Líšná. Spolková činnost je v organizacích místních hasičů, myslivců a sportovců. Tyto složky se podílí na zajišťování výše jmenovaných akcí.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Tato obava zatím nemá opodstatnění, jelikož počet obyvatel neklesá, ba naopak. Počet dětí v mateřské i základní škole má obdobnou tendenci.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Kdysi platilo pro obce heslo či pořekadlo, že správná obec má 3 atributy – školu, kostel a hospodu. Všechny tyto záležitosti v naší obci fungují.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Nejraději tam, kde žijí slušní a přátelští lidé. Potom je život vždy snazší a příjemnější.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK