Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

V naší obci chybí zázemí pro sport a kulturu v zimních měsících. Z tohoto podnětu jsme koupili od České obce sokolské zchátralý objekt bývalé sokolovny. Na tomto místě máme záměr vybudovat multifunkční budovu pro sport a kulturu.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Velké úsilí a nemalé finanční prostředky jsme vynaložili na vybudování cyklostezky ve směru na Přerov v předcházejících letech. Tato akce přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu jak pro cyklisty, tak i pro motoristy nejen z naší obce. V letošním roce naváže na tuto cyklostezku statutární město Přerov, a tím se propojí Želatovice s Přerovem. Vzhledem k finanční náročnosti této akce jsme museli čerpat úvěr, který ale do konce letošního roku splatíme. Proto jsme se letos nemohli pouštět do velkých investičních akcí, ale věnujeme se zejména opravám a údržbě obecního majetku.

Na podzim je ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem naplánována rozsáhlá výsadba a zpevnění polních cest pro zemědělce, tudíž by se mělo částečně pomoci i dopravě v obci při sklizni zemědělských produktů.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Nedostatek financí na větší investiční akce, složité získávání dotací a v mnohých případech zbytečně přebujelá administrativa a byrokracie.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Ve spolupráci se základní školou, mateřskou školou a místními spolky (hasiči, fotbalisté, chovatelé, modeláři, myslivci a oddíl malé kopané) pořádá obec kulturní a společenské akce, zejména pro děti a mládež, kterých se účastní i občané ze sousedních obcí.

Jak jsem výše uvedl, k většímu rozvoji společenského a kulturního života a sportovního vyžití nám chybí objekt. V současné době nám například na akce „Setkání seniorů" a „Vítání občánků" poskytuje prostory naše základní škola. Domnívám se, že vzhledem k velikosti naší obce je společenské a kulturní dění a práce spolků na dobré úrovni.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Vzhledem k poloze naší obce máme výhodu blízkosti města Přerova, kde je možnost zaměstnanosti, i když i ta je v dnešní době již dosti omezená. Výrazný odliv mladých lidí jsme zatím nezaznamenali, spíš počet obyvatel v posledních deseti letech stagnuje. Určitě bychom uvítali přírůstek mladých rodin s dětmi, ale domnívám se, že já a zastupitelé naší obce s tímto mnoho udělat nemůžeme.

Jako nejdůležitější vidím možnost získat slušně placenou práci v našem regionu. Ke zvýšení počtu obyvatel v obci by přispěla také možnost výstavby rodinných domků, ale ta je v současné době velmi omezená, protože obec nemá žádnou vhodnou lokalitu k výstavbě.

Ze strany našeho zastupitelstva je prioritou zachování mateřské a základní školy, pošty a zdravotního střediska. Ke sportovnímu a kulturnímu vyžití máme dva venkovní areály.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

V naší obci jsou k dispozici základní služby pro obyvatelstvo – mateřská a základní škola, prodejna potravin, pošta, pohostinství, praktická lékařka. Za příznivého počasí je možnost sportovního vyžití na obecním výletišti, kde je multifunkční hřiště. Velmi aktivní je místní fotbalový klub.

Výhodou je blízkost města Přerova a jeho velmi dobrá dopravní dostupnost a také poměrně dobrá dostupnost našeho krajského města.

Jako třetí důvod bych uvedl vzájemné soužití našich občanů, přátelskou atmosféru v obci a málo mezilidských konfliktů, což, doufám, vydrží i nadále.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Neuvedu vám žádné konkrétní místo, ale určitě by to bylo místo spíše na vesnici než v rušném městě, kde je dobré životní prostředí a pěkná příroda a hlavně lidé, se kterými si rozumím a je mi s nimi dobře.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK