Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Pokud bude počasí přát, tak bychom do konce října chtěli realizovat rekonstrukci části místní komunikace v ulici Sadová, která ústí na krajskou komunikaci a je také přístupovou komunikací na parkoviště u hřbitova.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Za největší letošní úspěch považuji získání diplomu za vzorné vedení knihovny v soutěži Vesnice roku 2013 v Olomouckém kraji a postup do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2013. K úspěchům ale řadím také to, že se nám v letošním roce podařilo dokončit nákladnou rekonstrukci komunikací na Loučkách a v ulici Zárub, přičemž všechny tyto nákladné akce jsme hradili zcela ze svých finančních zdrojů. Radost jsem pak také měl z toho, že se nám podařilo z dotačních zdrojů získat finanční prostředky na projekt „Revitalizace centra obce Troubky", na projekt „Revitalizace zeleně v intravilánu obce", dále na menší stavební úpravy hasičské zbrojnice a také na realizaci druhé etapy oprav chodníků a celkové revitalizace našeho hřbitova.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Každý starosta musí řešit široké spektrum problémů. Od těch v uvozovkách banálních, kdy se pohádají sousedé a starosta je jakýmsi soudcem, který se snaží znesvářené strany usmířit, přes ty v uvozovkách velké, kdy musí překonávat různé bariéry, které brání v realizaci záměru, důležitého pro fungování obce, jako je například stavba kanalizace. V případě naší obce je to určitě téma protipovodňové ochrany. Na červnovém zasedání zastupitelstvo obsáhle o tomto tématu diskutovalo a následně rozhodlo o dalším postupu, který spočívá ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace řešení PPO Troubky navrhovaného obcí a dále budou vedena jednání s důležitými orgány a institucemi o jeho budoucí realizaci.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V naší obci určitě netrpíme nedostatkem kulturního vyžití. Máme zde fungující folklorní soubor, který ve spolupráci s dalšími místními spolky pořádá Hodové folklorní slavnosti či v čase předvánočním tradiční „Posezení u cimbálu". Milovník divadla může zhlédnout náš ochotnický soubor, který pravidelně vystupuje na prknech našeho kulturního domu, případně se může pobavit při pohostinském vystoupení spřátelených souborů z Kojetína, Tovačova či Kroměříže. Ale není to jen dění v kulturním domě. Na různých místech v obci se koná spousta kulturních, společenských či sportovních akcí. A není snad jediný týden, aby se v obci něco neudálo. Každý, kdo chce, si v Troubkách najde to pravé.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Strach z velkého odlivu obyvatel z obce nemám. Stále je zde poměrně dost zájemců o bydlení v obecních bytech, ať už z naší obce či z okolí, ale je také stále zájem postavit si zde vlastní bydlení. Počet obyvatel obce se už několik let pohybuje mezi čísly 2050 – 2100.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Za prvé bych zmínil dobré spojení do měst, kam většina pracujících obyvatel dojíždí za zaměstnání – do Přerova, Olomouce, Prostějova. Za druhé je to vybudovaná základní infrastruktura obce – vodovod, kanalizace, plyn, NN, kabelová síť, úplná základní škola, dostupná zdravotnická zařízení…A v ne­poslední řadě možnost uplatnit své zájmy v mnoha místních spolcích a organizacích.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Mám rád Jeseníky, ale v celé naší republice je spousta dalších krásných míst, kde by člověk mohl žít.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK