Město Hranice vítá, že konečně dojde k vybudování protipovodňových opatření na Bečvě. Vždyť od katastrofálních povodní 1997 uplynulo bezmála 20 let a na Bečvě se proti velké vodě dosud nic neudělalo. „Každým rokem trneme, zda se velká voda nevrátí a v roce 2010 se Bečva opět velmi rázně připomněla. Proto ve spolupráci s Povodím Moravy usilujeme o co nejrychlejší a nejúčinnější zvýšení protipovodňové ochrany města," sdělil mluvčí města Petr Bakovský.

Rozsáhlé práce ve dvou etapách budou trvat několik let.

„Konkrétně půjde o úsek od Teplic nad Bečvou až po ústí Bečvy do řeky Moravy. Týká se to obcí Teplice nad Bečvou, Hranice, Rybáře u Hranic, Týn nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Císařov, Troubky a Přerov," uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Jak uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka, v první etapě protipovodňové ochrany vzniknou do roku 2022 technická a přírodě blízká opatření na povodňový průtok padesátileté vody.

První etapa technických opatření bude financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství, a na přírodě blízká opatření, která mají zmírnit účinek povodní, půjde 76 milionů korun z dotačního programu Ministerstva životního prostředí.

14 staveb

Právě technická protipovodňová opatření jsou seskupena do čtrnácti staveb, které tvoří územní a funkční ucelené a relativně nezávislé celky, jak vysvětlila mluvčí Povodí Morava.

„Ty mohou být v pozdější fázi přípravy realizovány a uváděny do provozu samostatně, aniž by tím byl ohrožen nějaký jiný úsek zhoršením odtokových poměrů. Navržená technická opatření spočívají především ve vybudování zemních hrází, opěrných zdí, navýšení stávajících hrází nebo zdí a zkapacitnění toku," doplnila.

V druhé etapě bude zbudováno vodní dílo, které zabezpečí ochranu sídel v povodí řeky Bečvy na úroveň povodně z roku 1997. Půjde ovšem o zdlouhavý a administrativně náročný proces.

„Velmi náročné je klíčové majetkoprávní vypořádání, které by měl zajišťovat chráněný subjekt, čili města a obce, kterých se bude stavba týkat. Stejně tak projekční příprava včetně dalšího nezbytného projednání s dotčenými orgány je časově náročná," sdělila důvody Gabriela Tomíčková.

Kolik to bude stát?

Výkup pozemků a staveb bude stát 680 milionů korun bez DPH a samotná stavba vodního díla dalších 2,69 miliardy korun. Náklady se budou hradit ze státního rozpočtu. Retenční objem suché nádrže, která bude sloužit k zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu, bude 35 milionů kubíků.

Původně se vodní dílo mělo jmenovat Teplice, jak pověděla Gabriela Tomíčková.

„Ve studii jsme totiž uvažovali o suché nádrži, poldru, Teplice. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti na vodní dílo s trvalým vzdutím. Současně se mění název na vodní dílo Skalička," vysvětlila mluvčí s tím, že změnu jména navrhlo Povodí Moravy po jednání se starosty obcí v dané lokalitě.

Původní název totiž odpovídal desítky let starým plánům, které se však v průběhu let změnily a v současné době navrhovaná nádrž již do katastrálního území Teplic nad Bečvou vůbec nezasahuje. Lidé by se tak vodního díla mohli dočkat v roce 2025.