Libuše Hrabová*narodila se v roce 1928 v Ostravě
*bydlí v Hranicích, z Hranicka pocházel její manžel
*studovala historii, češtinu a lužickou srbštinu na Univerzitě Karlově, po svatbě a stěhování na Moravu dokončila studia v Olomouci
*v roce 1968 se stala docentkou v oboru středověkých dějin 
*v roce 1970 byla z politických důvodů vyloučena z KSČ a olomouckou fakultu musela opustit
*až do odchodu do důchodu v roce 1986 pak pracovala ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, kde nezištně pomáhala studentům historie
*po listopadu 1989 byla Univerzitou Palackého znovu povolána na akademickou půdu a začala opět vyučovat
*v roce 1991 byla v Olomouci jmenována profesorkou středověkých dějin 

Slavnostní předání proběhlo ve středu v kapli Božího těla v Konviktu v Olomouci.

Vědkyně, která se kvůli komunistickému režimu musela vzdát vědecké a pedagogické kariéry na dvě desetiletí, při této příležitosti promluvíila o osobnosti Františka Palackého.

Libuše Hrabová se významně zasloužila o pozvednutí historické vědy v České republice a položila základy silné olomoucké školy medievistických studií.

„Katedra historie Filozofické fakulty UP se rozhodla Libuši Hrabovou nominovat na Cenu Františka Palackého nejen za její občanské postoje v období normalizace, ale především jako vynikající vědkyni, inspirativní pedagožku a ženu, které bylo osudem a dějinami souzeno vykonat hlavní a nepřehlédnutelné dílo na poli historie až v důchodovém věku," napsal do návrhového listu k udělení Ceny Františka Palackého Jan Stejskal z Katedry historie FF UP.

Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky a univerzity.

Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození Františka Palackého 14. června 1998.

Jménem univerzity ji uděluje její rektor zpravidla jednou za dva roky.

K dosavadním laureátům patří historici Josef Polišenský a František Šmahel, biolog Oldřich Nečas, kardinál Tomáš Špidlík, in memoriam, nebo první polistopadový rektor Josef Jařab.